Bedriftsinitiativ er Sjømatrådets samfinansieringsordning for felles markedsføring av prosjekter initiert av eksportører og produsenter. Dersom du er en norsk eksportør eller produsent og planlegger et markedsføringsprosjekt i Norge eller utlandet kan Sjømatrådet gjennom Bedriftsinitiativ samfinansiere opptil 50 prosent av prosjektet.

Det sentrale prinsippet er at Sjømatrådet kan samfinansiere prosjekter som oppfyller formålet til ordningen, med en tilsvarende andel som det Sjømatrådets markedsføring fyller av totalkommunikasjonen. I utlandet er formålet å øke etterspørselen etter, og kunnskapen om norsk sjømat gjennom profilering av det norske opphavet og «Seafood from Norway». I Norge er formålet å øke sjømatkonsumet gjennom profilering av «Godfisk.no».

Bedriftsinitiativ - syv enkle steg

1) Planleggingcaret

Sett deg inn i retningslinjene til Bedriftsinitiativ, og gjør deg opp noen tanker om hvordan «Seafood from Norway» eller «Godfisk.no» kan profileres som en del av prosjektet, og hvordan prosjektet oppnår formålet om økt profilering av det norske opphavet i utlandet eller økt sjømatkonsum i Norge.

Ta gjerne kontakt med Sjømatrådet så tidlig som mulig, for å avstemme prosjektet med retningslinjene for Bedriftsinitiativ og undersøke mulighetene for samfinansiering.

2) Søknadcaret

Søknaden til Sjømatrådet bør være sendt inn minst én måned før aktiviteten finner sted, og senest innen 30. november for prosjekter som skal gjennomføres før utløpet av samme kalenderår. For regelmessige aktiviteter som gjennomføres gjennom deler av, eller hele året, skal det kun sendes inn én søknad.

Søknaden skal beskrive den foreslåtte markedsaktiviteten, hvordan denne skal gjennomføres, tidsperiode, hvilke underleverandører (byråer, printbyrå, designere o.l.) som skal benyttes og hvordan promotering av det norske opphavet eller økt sjømatkonsum i Norge ivaretas gjennom markedsføringsprosjektet, samt angi totalkostnaden av markedsaktiviteten, og hvilken sum og andel i prosent det søkes om samfinansieringsmidler til.

Søknadsskjemaet finner du lenger nede på denne nettsiden.

3) Saksbehandlingcaret

Sjømatrådet starter behandlingen av søknaden så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden avhenger i stor grad av kvaliteten på og kompleksiteten til søknaden. Dersom søknaden er svært omfattende eller det er mye uklarhet og mange punkter som må avklares, tar det lenger tid, mens en kortfattet og fullstendig søknad gjerne blir ferdigbehandlet i løpet av en dag eller to.

Dersom søknaden godkjennes av Sjømatrådet, blir det utstedt en avtale i form av et tilsagnsbrev som dekker det konkrete markedsføringsprosjektet.

4) Gjennomføringcaret

Søkeren står selv ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Søkeren må derfor sørge for oppfølging av prosjektet med eventuelle kunder, kjeder, byråer, ol. Dersom det forekommer endringer i planene, må Sjømatrådet informeres og godkjenne endringene, før aktiviteten finner sted.

Søkeren er selv forpliktet til å oppnå den nødvendige grad av kommunikasjon av «Seafood from Norway» eller «Godfisk.no» gjennom markedsføringsmateriell eller annen kommunikasjon knyttet til aktiviteten. Sjømatrådet har utviklet designretningslinjer for materiell til Bedriftsinitiativ-prosjekter i Norge og utlandet. Alt materiell skal sendes til Sjømatrådet for godkjenning før gjennomføring av aktivitet, tilstrekkelig god tid i forkant til at eventuelle endringer kan gjøres.

5) Rapporteringcaret

Etter gjennomføring av aktiviteten skal det sendes inn en sluttrapport med en fullstendig oversikt over alle markedsaktiviteter som er gjennomført og en endelig oppstilling av totale kostnader med alle fakturakopier fra underleverandører. Rapporten må også inneholde bilder av aktiviteten som dokumenterer gjennomføring.

Rapporteringsskjemaet finner du lenger nede på denne nettsiden.

6) Saksbehandlingcaret

Sjømatrådet starter saksbehandlingen av rapporten så raskt som mulig etter å ha mottatt sluttrapporten. Saksbehandlingstiden avhenger i stor grad av kvaliteten på og kompleksiteten til rapporten. Dersom rapporten er svært omfattende eller hvis det mangler nødvendig dokumentasjon, tar det lenger tid, mens en kortfattet og fullstendig rapport gjerne blir ferdigbehandlet i løpet av en dag eller to.

7) Faktureringcaret

Sluttfaktura for samfinansieringen fra Sjømatrådet skal først sendes inn etter at sluttrapporten er mottatt, saksbehandlet og godkjent av Sjømatrådet.

Send inn søknad

Send inn søknad

Send inn rapport

Send inn rapport