De understående lenkene henviser til nyttige eksterne sider som omhandler eksport og generell internasjonal næringsvirksomhet.

Mattilsynet

- Eksport av fisk og sjømat. På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Regjeringen.no

- Internasjonalt næringssamarbeid og eksport. Nærings- og fiskeridepartementet legger til rette for bedre markedstilgang for norske eksportører, konkurransedyktige ordninger for eksportfinansiering og sterkere internasjonalisering av næringslivet.
- Eksportkontroll. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Tolletaten

- Eksport. Her får du en oversikt over hva du må tenke på når du skal eksportere varer.
- Kurs i utførsel. Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrene ved eksport av varer.

Altinn

- Starte og drive bedrift.
- Eksport og import.

Skatteetaten

- Ny som næringsdrivende. Gode forberedelser, planlegging og kunnskap er forutsetninger for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjør du i startfasen.

Garantiinstituttet for eksportkreditt

- Eksportere. GIEK skriver følgende på sine nettsider: GIEK sikrer din kjøper finansiering og styrker din konkurransekraft i det internasjonale markedet. Vi garanterer for lån til produksjonskostnader. Med våre garantier sikrer du også betaling fra kunden.

Eksportkreditt Norge

- Våre finansieringsløsninger. Eksportkreditt Norge skriver følgende på sine nettsider: Vi tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører.

Lovdata

- Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]. Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Innovasjon Norge

- Eksporthåndboken. Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder.
- Importforhold i globale markeder. Her finner du landinformasjon og importforhold på 194 ulike markeder.
- Ti vanlige feil ved eksport. Hvilke ti feil oppstår hyppigst i forbindelse med eksport?