De understående lenkene henviser til nyttige eksterne sider som omhandler eksport og generell internasjonal næringsvirksomhet.

Tolletaten

- Eksport. Her får du en oversikt over hva du må tenke på når du skal eksportere varer.
- Eksport av fisk - informasjon til næringslivet. Veiledning til eksportørar, forhandlarar og produsentar av fisk.
- TVINN. TVINN er Tolletatens elektroniske fortollingssystem.
- Godkjende eksportørar. Er du ein eksportør med kunnskap om opphavsreglane i frihandelsavtalane kan du autoriserast som godkjend eksportør. Då kan du sjølv utferde opphavsbevis utan omsyn til verdien på sendinga.
- Eksportguide for nybyrjarar. Her får du ei oversikt over kva du må tenkje på når du skal eksportere varer.
- Kurs i tollbehandling - nettkurs. Kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrene og rutiner når du skal importere varer. Kurset er åpent og gratis.
- Kurs i utførsel. Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrane ved eksport av varer.
- Kurs i opprinnelsesregler og preferansetollbehandling. På dette kurset legges hovedvekten på opprinnelsesreglene i EØS-avtalen.
- Fiskekvote når du reiser fra Norge. Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske.

Mattilsynet

- Eksport av fisk og sjømat. På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).
- Eksport av levende fisk mm. til tredjeland. Det finnes et generell helsesertifikat som kan benyttes til land hvor vi ikke har forhandlet frem eget sertifikat.
- Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Catch Certificate

- I henhold til rådsforordning EC 1005/2008 kreves det fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet utstedes og valideres på denne internettsiden.

Regjeringen.no

- Internasjonalt næringssamarbeid og eksport. Nærings- og fiskeridepartementet legger til rette for bedre markedstilgang for norske eksportører, konkurransedyktige ordninger for eksportfinansiering og sterkere internasjonalisering av næringslivet.
- Eksportkontroll. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

- GLOBEFISH - Analysis and information on world fish trade
-- Market Access Information by Country
-- Border rejections

Altinn

- Starte og drive bedrift.
- Eksport og import.

Skatteetaten

- Ny som næringsdrivende. Gode forberedelser, planlegging og kunnskap er forutsetninger for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjør du i startfasen.

Garantiinstituttet for eksportkreditt

- Eksportere. GIEK skriver følgende på sine nettsider: GIEK sikrer din kjøper finansiering og styrker din konkurransekraft i det internasjonale markedet. Vi garanterer for lån til produksjonskostnader. Med våre garantier sikrer du også betaling fra kunden.

Eksportkreditt Norge

- Våre finansieringsløsninger. Eksportkreditt Norge skriver følgende på sine nettsider: Vi tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører.

Lovdata

- Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]. Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Innovasjon Norge

- Eksporthåndboken. Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder.
- Landsider. Finn informasjon om markedet du skal eksportere til. Landsidene gir deg markedsinformasjon og oversikt over krav, toll og regelverk.
- Ti vanlige feil ved eksport. Hvilke ti feil oppstår hyppigst i forbindelse med eksport?