De understående lenkene henviser til nyttige eksterne sider som omhandler eksport og generell internasjonal næringsvirksomhet.

Tolletaten

- Eksport. Her får du en oversikt over hva du må tenke på når du skal eksportere varer.
- Eksport av fisk - informasjon til næringslivet. Veiledning til eksportørar, forhandlarar og produsentar av fisk.
- TVINN. TVINN er Tolletatens elektroniske fortollingssystem.
- Godkjende eksportørar. Er du ein eksportør med kunnskap om opphavsreglane i frihandelsavtalane kan du autoriserast som godkjend eksportør. Då kan du sjølv utferde opphavsbevis utan omsyn til verdien på sendinga.
- Eksportguide for nybyrjarar. Her får du ei oversikt over kva du må tenkje på når du skal eksportere varer.
- Kurs i tollbehandling - nettkurs. Kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrene og rutiner når du skal importere varer. Kurset er åpent og gratis.
- Kurs i utførsel. Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrane ved eksport av varer.
- Kurs i opprinnelsesregler og preferansetollbehandling. På dette kurset legges hovedvekten på opprinnelsesreglene i EØS-avtalen.
- Fiskekvote når du reiser fra Norge. Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske.

Mattilsynet

- Eksport av fisk og sjømat. På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).
- Eksport av levende fisk mm. til tredjeland. Det finnes et generell helsesertifikat som kan benyttes til land hvor vi ikke har forhandlet frem eget sertifikat.
- Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Catch Certificate

- I henhold til rådsforordning EC 1005/2008 kreves det fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet utstedes og valideres på denne internettsiden.

Regjeringen.no

- Internasjonalt næringssamarbeid og eksport. Nærings- og fiskeridepartementet legger til rette for bedre markedstilgang for norske eksportører, konkurransedyktige ordninger for eksportfinansiering og sterkere internasjonalisering av næringslivet.
- Eksportkontroll. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

- GLOBEFISH - Analysis and information on world fish trade
-- Market Access Information by Country
-- Border rejections

Altinn

- Starte og drive bedrift.
- Eksport og import.

Skatteetaten

- Ny som næringsdrivende. Gode forberedelser, planlegging og kunnskap er forutsetninger for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjør du i startfasen.

Garantiinstituttet for eksportkreditt

- Eksportere. GIEK skriver følgende på sine nettsider: GIEK sikrer din kjøper finansiering og styrker din konkurransekraft i det internasjonale markedet. Vi garanterer for lån til produksjonskostnader. Med våre garantier sikrer du også betaling fra kunden.

Eksportkreditt Norge

- Våre finansieringsløsninger. Eksportkreditt Norge skriver følgende på sine nettsider: Vi tilbyr eksportfinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra bedrifter i Norge. På den måten styrker vi konkurransekraften til norske eksportører.

Lovdata

- Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]. Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Innovasjon Norge

- Eksporthåndboken. Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder.
- Landsider. Finn informasjon om markedet du skal eksportere til. Landsidene gir deg markedsinformasjon og oversikt over krav, toll og regelverk.
- Marin og sjømat. Driver du med fiskeri og havbruk, eller leverer teknologi og tjenester til marin næring? Kan du bidra til en bedre utnyttelse av marint råstoff? Da har vi tjenester for deg.
- Ti vanlige feil ved eksport. Hvilke ti feil oppstår hyppigst i forbindelse med eksport?