De understående lenkene henviser til nyttige eksterne sider som omhandler eksport og generell internasjonal næringsvirksomhet.

Tolletaten

- Eksport. Her får du en oversikt over hva du må tenke på når du skal eksportere varer.
- Eksport av fisk - informasjon til næringslivet. Veiledning til eksportører, forhandlarer og produsenter av fisk.
- TVINN. TVINN er Tolletatens elektroniske fortollingssystem.
- Godkjende eksportørar. Er du en eksportør med kunnskap om opphavsreglane i frihandelsavtalene kan du autoriseres som godkjent eksportør. Da kan du selv utstede opphavsbevis uten å hensynta verdien på sendingen.
- Eksportguide for nybyrjarar. Her får du en oversikt over hva du må tenke på når du skal eksportere varer.
- Direktesendte kurs og arrangementer. Visar en oversikt over tilgjengelige kurs fra tolletatens kurskalender for bedrifter.
- Kurs i innførsel trinn 1. Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrane ved import av varer. 
- Kurs i utførsel. Dette kurset gir deg basiskunnskap om tollprosedyrene ved eksport av varer.
- Kurs i opprinnelsesregler og preferansetollbehandling. På dette kurset legges hovedvekten på opprinnelsesreglene i EØS-avtalen.
- Fiskekvote når du reiser fra Norge. Når du reiser ut av Norge, kan du ta med deg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske.

Mattilsynet

- Eksport av fisk og sjømat. På denne siden finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).
- Eksport av levende fisk mm. til tredjeland. Det finnes et generell helsesertifikat som kan benyttes til land hvor vi ikke har forhandlet frem eget sertifikat.
- Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Catch Certificate

- I henhold til rådsforordning EC 1005/2008 kreves det fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet utstedes og valideres på denne internettsiden.

Regjeringen.no

- Internasjonalt næringssamarbeid og eksport. Nærings- og fiskeridepartementet legger til rette for bedre markedstilgang for norske eksportører, konkurransedyktige ordninger for eksportfinansiering og sterkere internasjonalisering av næringslivet.
- Eksportkontroll. Les mer om eksportkontroll, lisenspliktige varer, sanksjoner – og hvordan du søker lisens.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

- GLOBEFISH - Analysis and information on world fish trade
- Market Access Information by Country
- Border rejections

European Commission

- Access2Markeds. Portal for EU eksportører og importerer.

Altinn

- Starte og drive bedrift.
- Eksport og import.

Skatteetaten

- Ny som næringsdrivende. Gode forberedelser, planlegging og kunnskap er forutsetninger for å etablere en levedyktig virksomhet. De viktigste veivalgene gjør du i startfasen.

Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

- Hva gjør Eksfin. Eksfin skriver dette på sine nettsider: Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fremmer norsk eksport gjennom å bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån, garantier og kompetent rådgivning. Eksfin fremmer salgskontrakter til internasjonale kjøpere, anleggsinvesteringer i Norge, eller andre typer finansielle transaksjoner som styrker norsk eksport og verdiskaping.

Lovdata

- Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]. Loven gjelder eksport av fisk og fiskevarer, herunder reeksport og direkte levering til utlandet eller til utenlandsk fartøy fra norsk fiskefartøy.

Innovasjon Norge

- Eksportguider. Her finner du verktøy og informasjon som kan forenkle din eksportprosess og hjelpe din bedrift ut til nye markeder.
- Landinfo. Her finner du informasjon om markedet du skal eksportere til. Du finner regelverk, krav og toll som gjelder for ulike land. Oversikten nedenfor viser også hvilke land vi har kontorer i. 
- Mendel. Database for krav og tollsatser. Gratis og benytte for norske bedrifter.