Det er begrensinger på bruken din av åndsverk som er hentet fra vårt mediebibliotek, Mediapool. Med åndsverk mener vi filmer, bilder, fotografier og alt annet materialet du kan laste ned fra Mediapool.

Du kan kun bruke åndsverkene slik de er lastet opp: Du kan ikke klippe, retusjere, redigere eller på annen måte endre på åndsverkene våre. Tilgangen du har gjennom Mediapool gir deg kun rett til å bruke åndsverkene våre slik de er fremstilt.

Du kan ikke selge åndsverkene: Du har kun lov til å bruke åndsverkene. Du har ikke lov til å ta deg betalt for å bruke, selge eller gi andre tilgang til åndsverkene.

Tredjeparter har ikke lov til å bruke åndsverkene: Det er kun de som har tilgang til Mediapool som har lov til å bruke åndsverkene.

Husk på å sitere: Alle åndsverk har oppgitt hvem som har laget åndsverket. Når du bruker åndsverkene, må du sitere hvem som har laget åndsverket og ellers bruke åndsverkene i tråd med vilkårene som er oppgitt til hvert enkelt åndsverk.

Ikke bruk "Seafood from Norway" i Norge: Noen av våre åndsverk inneholder teksten "Seafood from Norway" eller "SfN"-merket. Disse åndsverkene eller annet materialet som inneholder slik tekst eller varemerker, kan ikke brukes i Norge.

Bruk skjer på eget ansvar: Du er selv ansvarlig for bruken av åndsverkene. Norges sjømatråd skal ikke holdes ansvarlig dersom du bruker åndsverkene i strid med vilkårene.

Kan kun benyttes i forbindelse med norsk sjømat: Åndsverk hentet fra Mediapool kan kun benyttes i forbindelse med produkter som kan benytte "Seafood from Norway"-merket og som er «norsk sjømat» som definert av Norges sjømatråd i generelle retningslinjer og vilkår for bruk av varemerket «Seafood from Norway».

Denne artikkelen gjelder alt åndsverk som er tilgjengeliggjort i Mediapool (http://market.seafood.no).

Med åndsverk menes litterære eller kunstneriske verk av enhver art, som er uttrykk for original og individuell skapende åndsinnsats, slik som tekster av alle slag, musikkverk, filmer, fotografier, bilder, datamaskinprogrammer, og andre verk nevnt i åndsverkloven § 2.

Det er forbudt å kopiere fra Mediapool til annet enn til egen bruk, uten Norges sjømatråd sitt skriftlige samtykke.

Forbudet gjelder all form for kopiering, fremstilling, tilgjengeliggjøring og bearbeidelse, herunder klipping, redigering og retusjering av åndsverk.

I medhold av lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) har opphaver enerett til å råde over åndsverket. Dette innebærer at opphaver har enerett til å fremstille eksemplarer av åndsverket og gjøre det tilgjengelig for allmennheten i opprinnelig eller endret form.

Alt av materiell som leveres fra Norges sjømatråd og som er tilgjengeliggjort i Mediapool, er å anse som åndsverk og er beskyttet i medhold av åndsverkloven. Dette inkluderer alle bilder, fotografier, filmer, videoer, tekster og andre åndsverk. Norges sjømatråd har enten selv opphavsretten til åndsverkene eller har tillatelse fra den enkelte opphaver til å bruke åndsverk og handle på deres vegne.

Tillatelse til bruk må derfor innhentes fra Norges sjømatråd på forhånd. Tillatelsene fra Norges sjømatråd gir forskjellig bruksrett. Dette er nærmere beskrevet for hvert enkelt åndsverk inne i Mediapool.

De bruksrettighetene Norges sjømatråd gir til åndsverk hentet fra Mediapool vil aldri være mer omfattende eller gi flere rettigheter enn den retten Norges sjømatråd har som opphaver eller som tredjepart har gitt Norges sjømatråd.

Når åndsverk brukes, må det henvises til Norges sjømatråd og opphaverens navn må angis. Åndsverkene hentet fra Mediapool skal ikke utnyttes kommersielt og all videre distribusjon, utover egen bruk av åndsverkene, er forbudt.

Det er ikke tillatt å endre på åndsverk hentet fra Mediapool. Åndsverkene må brukes i eksisterende form slik de er tilgjengeliggjort i Mediapool.

Åndsverk, varemerker og andre immaterielle rettigheter som inneholder "Seafood from Norway" eller "SFN" kan kun brukes utenfor Norge. Bruk av åndsverk som inneholder disse betegnelsene er også omfattet av disse vilkårene.

Overtredelse av åndsverkloven straffes med bøter eller fengsel og medfører erstatningsansvar.

Norges sjømatråd har ikke ansvar og skal bli holdt skadesløs for ethvert krav eller søksmål rettet mot Norges sjømatråd, herunder om, men ikke begrenset til æreskrenkelser, piratkopiering, kopiering av idé eller konsept, åndsverkkrenkelser, varemerkekrenkelser, personvernkrenkelser, eller annen rettstridig bruk av åndsverkene fra Mediapool.

Norges sjømatråd skal, uten unødig opphold, bli gjort oppmerksom på ethvert avsluttet, nært forestående eller pågående krav eller søksmål som gjelder åndsverk hentet fra Mediapool.

Foranstående opplysninger er ikke ment å være utfyllende og er gitt uten ansvar for Norges sjømatråd.