Norges sjømatråd registrerer alle bedrifter som eksporterer sjømat fra Norge. Vilkår og regelverk rundt registreringsplikten er forklart i dette dokumentet.

For å kunne eksportere fisk og fiskevarer må eksportøren være registrert som eksportører av Norges sjømatråd. Registrering av eksportører av fisk og fiskevarer skjer med hjemmel i Lov av 27. april 1990 nr. 9 med endringer, senest 17. juni 2005 og forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 med endringer, senest 19. august 2005.

Årsavgift for registrering er kr 15.000 og skal betales til Norges sjømatråd. Ved eksport påløper det også en markedsavgift og en forskningsavgift som begrenes av en andel av fob-verdien av det som eksporteres. Avgiften varierer mellom ulike arter og produktkategorier. Avgiftsnivået er regulert i forskriftens § 4.  Avgiftene går i sin helhet til å finansiere de ulike aktivitetene som Norges sjømatråd og FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)  gjennomfører. Avgiften innkreves av Toll- og avgiftsdirektoratet ved eksporten. Oversikt over samlede FOU og eksportavgifter finnes hos Lovdata.

Eksportørregistreringen bortfaller dersom ikke årsavgift blir innbetalt i samsvar med regelverket. Fornyelse av eksportørregistreringen skjer hvert år i desember. Nedenfor finner du nærmere informasjon om registrering som fiskeeksportør og hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å søke om å bli registrert.

Vilkår

I henhold til § 3 i loven om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, kan eksport bare foretas av virksomheter som er registrert i henhold til lovens bestemmelse. I forskriftenes § 1 heter det at virksomheter som søker om å bli registrert skal registreres dersom den årlige avgiften til Sjømatrådet er betalt, jf. § 4 første ledd punkt 1. Sjømatrådet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet om registrering. Enkeltvedtak fattet av Sjømatrådet etter denne paragraf kan påklages til Fiskeri- og kystdepartementet.

Registrering

For å lette registreringsprosedyren har Sjømatrådet utarbeidet et registreringsskjema. Dersom noe er uklart ber vi om at vi kontaktes før skjemaet sendes. Kontaktpersoner finner du i høyre marg.

Årsavgift

Etter at registreringskjema er mottatt, vil faktura med krav om årsavgift kr 15.000,- bli tilsendt søker. Årsavgift må være innbetalt før endelig registrering og tildeling av eksportørnummer kan foretas, samt at Toll- og avgiftsdirektoratet har åpnet for eksport for virksomheten. For førstegangsregistrerte eksportører betales årsavgift for to år, dvs. kr 30.000. Avgiftsåret løper fra 01.01. til 31.12. Det gis ingen avkorting av avgiften. Beregnet saksbehandlingstid er ca. 1 uke fra mottak av registreringsskjema.