Norges sjømatråd registrerer alle bedrifter som eksporterer sjømat fra Norge. Her finner du vilkår og regelverk rundt registreringsplikten og avgift ved eksport av sjømat. 

Registreringsplikt/Årsavgift 


For å kunne eksportere fisk og fiskevarer må eksportøren være registrert som eksportør av Norges sjømatråd. Registrering av eksportører av fisk og fiskevarer skjer med hjemmel i Lov av 27. april 1990 nr. 9 og forskrift av 22. mars 1991 nr. 157.  
I henhold til § 3 i loven om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer, kan eksport bare foretas av virksomheter som er registrert i henhold til lovens bestemmelse. I forskriftenes § 1 heter det at virksomheter som søker om å bli registrert skal registreres dersom den årlige avgiften på kr 15.000 til Sjømatrådet er betalt, jf. § 4 første ledd punkt 1.  
 
For førstegangsregistrerte eksportører betales årsavgift for to år, dvs. kr 30.000. Avgiftsåret løper fra 01.01. til 31.12. Det gis ingen avkorting av avgiften. 


Registreringsprosedyren er elektronisk og finnes her

 
Eksportørregistreringen bortfaller dersom ikke årsavgift blir innbetalt i samsvar med regelverket. Fornyelse av eksportørregistreringen skjer hvert år i desember. 

 
Sjømatrådet kan i særlige tilfeller dispensere fra kravet om registrering. Enkeltvedtak fattet av Sjømatrådet etter denne paragraf kan påklages til Nærings- og fiskeridepartementet.  Sjømatrådet har utarbeidet en enkel elektronisk søknadsprosedyre for dispensasjon for små engangsutsendelser og for forsendelser til ikke kommersielt bruk.

Klikk her for å søke om dispensasjon fra kravet til registrering/årsavgift.

 

Eksportavgift

Ved eksport påløper det også en markedsavgift og en forskningsavgift som beregnes av en andel av fob-verdien av det som eksporteres. Avgiften varierer mellom ulike arter og produktkategorier. Avgiftsnivået er regulert i forskriftens § 2.  Avgiftene går i sin helhet til å finansiere de ulike aktivitetene som Norges sjømatråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS (FHF) gjennomfører. Avgiften innkreves av Skatteetaten ved eksport. 

Oversikt over samlede FOU og eksportavgifter finnes hos Lovdata.