Varemerket «Seafood from Norway» er et fellesmerke for norske sjømatprodukter. 

Her oppgis generelle retningslinjer for bruk av «Seafood from Norway»-varemerket på produkter og til markedsføring. For produsenter som bearbeider og pakker norsk sjømat utenfor Norge må det søkes om egen lisens.

1.    Hvilke produkter kan merkes med varemerket «Seafood from Norway»

Varemerket kan kun påføres produkter av norsk sjømat som:

 • Er mat til mennesker som klassifiseres under tolltariffens kapittel 3, med unntak av mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde (tolltariffens posisjon 03.05.1000) eller kapittel 16, posisjon 16.04 og/eller 16.05, i norsk tolltariff,
 • ikke inneholder annen sjømat enn «norsk sjømat» etter definisjonen brukt for varemerket,
 • og skal omsettes og markedsføres utenfor Norge.

For bruk av varemerket «Seafood from Norway» er «norsk sjømat» definert som:

1. Sjømat som er fangstet eller oppdrettet i norske havområder (norsk økonomisk sone (NØS), Fiskevernsonen ved Svalbard og Fiskerisonen ved Jan Mayen), samt på norsk kontinentalsokkel og i vannsøylene over og innenfor avgrensningslinjene for denne (se kart), eller;
2. Sjømat som er fangstet av felles forvaltede bestander gitt at Norge er part i beslutninger knyttet til denne forvaltningen (se liste), og at de aktuelle bestandene naturlig forekommer i Norske Farvann (se artsliste), eller;
3. Sjømat som er oppdrettet på land i Kongeriket Norge samt på Svalbard og Jan Mayen,
4. Og som er brakt i land, omsatt og fortollet i Norge. Varer satt på tollager ved landing i Norge omfattes ikke.*
5. Varer der sjømat utgjør minimum 20 prosent av ferdigvaren og hvor sjømaten er i henhold til punktene 1. - 4. Varen kan ikke inneholde annen sjømat som ikke er dekket av punktene 1. – 4.
6. Råstoff eller produkter som er sluppet på markedet i et tollområde** utenfor Norge, mister muligheten til bruk av "Seafood from Norway"-merket ved videre eksport til et annet tollområde, så fremt ikke annet fremgår av bransjens aktuelle lisensavtaler.

* Råstoff klassifisert i HS 0302 eller 0303 som importeres til Norge for bearbeiding til konvensjonelle produkter og blir merket med «Seafood from Norway»-merket i Norge, er unntatt punkt 4., forutsatt at råstoffet er i henhold til punkt 1 eller 2 av definisjonen.
** «sluppet på markedet» er i denne sammenheng synonymt med «vært utenfor tollmyndighetenes kontroll». Dette gjelder ikke råstoff klassifisert i HS 0302 eller 0303 som importeres til Norge for bearbeiding til konvensjonelle produkter.

2.    Hvem får adgang til å bruke varemerket «Seafood from Norway»?

 • Norske eksportører registrert hos Norges sjømatråd.

3.    Tillatelse til bruk av varemerket basert på inngåelse av særskilt lisensavtale med Sjømatrådet

 • Norske og utenlandske bedrifter med produksjon og videreforedling av norsk sjømat utenfor Norges grenser kan, på særskilte vilkår, få en lisens som gir rett til å bruke varemerket på norsk sjømat. Mer informasjon om hvem som kan få lisens, og hvordan man kan søke om lisens finnes her.

4.    Bruksområder, særskilte krav og vilkår for bruk av varemerket «Seafood from Norway»

 • Varemerket kan kun benyttes til markedsføring utenfor Norge eller på produkter utenfor Norge.
 • Varemerket kan brukes til å markedsføre/profilere norske sjømatprodukter gjennom plassering på f.eks. emballasje (både produkt- og ytteremballasje), markedsføringsmateriell og elektroniske medier. Bruk av varemerket på internettsider som aktivt retter seg mot norske konsumenter eller næringsaktører er ikke tillatt.
 • Varemerket skal kun brukes sammen med eget produktnavn, firmanavn og/eller varemerke/logo. Merket «Seafood from Norway» skal fremkomme som et tilleggsmerke til den lovbestemte merkingen av næringsmidler og eget varemerke/logo. Det forutsettes derfor at «Seafood from Norway»-merket ikke dominerer merkingen og at eget varemerke/logo ikke er utformet slik at det kan forveksles med varemerket «Seafood from Norway».
 • Kategoribetegnelse/begrep skal være tydelig på produkt/pakning («norsk laks» eller tilsvarende), og kan ikke være av en karakter som er egnet til å forvirre eller villede konsument, f.eks. bruk av begrep knyttet til ikke-norsk opphav eller art.
 • Bruken av varemerket skal være ensartet og i henhold til disse retningslinjer.
 • Brukeren aksepterer at Sjømatrådet er eier og rettmessig innehaver av varemerket «Seafood from Norway», og at brukeren ikke oppnår noe eierskap til eller rett til å bruke merket utover det som følger av disse retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket «Seafood from Norway», og
 • Brukeren anses for å ha akseptert de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår for bruk av varemerket «Seafood from Norway» umiddelbart i det varemerket tas i bruk. 

5.    Kontroll med bruk av varemerket «Seafood from Norway»

 • Den enkelte bruker må selv føre kontroll med at;

(i)   deres produkter hvor varemerket «Seafood from Norway» påføres, regnes som «Norsk sjømat» i henhold til disse retningslinjene og vilkårene for bruk av merket, og

(ii)   at man ellers innehar de nødvendige tillatelser, vilkår og konsesjoner fra myndigheter som måtte kreves for egen virksomhet, samt følger all lovgivning knyttet til merking av matvarer, herunder EUs matmerkingsregelverk.

 • Den enkelte bruker plikter å etablere et system for sporbarhet for samtlige produkter som merkes med varemerket «Seafood from Norway». Ethvert produkt som selges og merkes med varemerket må merkes slik at det kan spores tilbake gjennom produksjonen helt tilbake til norsk råvareleveranse slik at kravet om bruk av merket på kun «norsk sjømat» kan dokumenteres. All råvare-input må registreres med hensiktsmessig ID, f.eks. fangstsertifikat, med tilstrekkelige detaljer til å kunne spore leveransen tilbake til norsk leverandør. Det må foretas identifisering (unik der nødvendig) av all endring av produktet gjennom den interne produksjon i bedriften. I tillegg må det være separat produksjon av norske og ikke-norske produkter. Bedriften må også kunne dokumentere at ansatte har fått opplæring i sporbarhet og merking av norsk sjømat.
 • Sjømatrådet eller 3. part utpekt av Sjømatrådet har rett til å foreta stikkprøvekontroller for å sikre at all varemerkebruk er i henhold til de krav og retningslinjer som til enhver tid er oppstilt av Sjømatrådet.
 • Sjømatrådet skal i alle tilfeller varsles og få tilsendt eksemplarer med bruken av varemerket på produkt/pakning og materiell før iverksetting av slik bruk. 

(iii)   varemerket ikke benyttes til markedsføring i Norge eller på produkter i Norge.

6.    Følger av uberettiget eller ureglementert bruk av varemerket «Seafood from Norway»

 • Produkter markedsført med varemerket «Seafood from Norway» i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår skal, dersom Sjømatrådet krever det, umiddelbart trekkes tilbake fra markedet. Brukere som har tatt merket i bruk og påført varemerket på produkt(ene) vil regnes som ansvarlig, og vil være den som er ansvarlig for å dekke alle kostnader og tap som påløper i forbindelse med tilbaketrekkingen.
 • Sjømatrådet kan når som helst trekke tilbake adgangen til å bruke varemerket «Seafood from Norway» dersom brukeren;

i)   anvender seg av urimelig, herunder villedende, handelspraksis,

ii)   anvender varemerket i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår på en slik måte at det enten er villedende markedsføring og/eller det undergraver Sjømatrådets og/eller varemerkets posisjon og anseelse i markedet, hos forbruker og/eller hos myndigheter, og/eller

(iii)    brukeren tidligere har mottatt advarsel om at bruk av varemerket er i strid med retningslinjene og vilkårene, og en ny hendelse hvor merket er brukt i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår konstateres.

(iiii)    anvender "Seafood from Norway" på produkter omsatt eller forsøkt omsatt i Norge eller til markedsføring i Norge.

 • Dersom varemerket blir brukt på en måte som anses å stride mot pkt (i) - (iiii) over, bortfaller retten til enhver videre bruk av varemerket «Seafood from Norway». Produkter med varemerket påført skal, med mindre annet eksplisitt tillates av Sjømatrådet, umiddelbart tilbakekalles.
 • Sjømatrådet kan for øvrig gjøre rett på og kreve de sanksjoner som norsk lovgivning til enhver tid hjemler, herunder især, men ikke begrenset til, de sanksjoner og krav som er angitt i varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8 og/eller som markedsføringsloven av 9. januar 2009 nr. 2 gir hjemmel for.

7. Varighet

 • Sjømatrådet kan når som helst endre disse retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket «Seafood from Norway», forutsatt at det gis en rimelig frist for etterlevelse av reviderte retningslinjer og bestemmelser.
 • Endringer kunngjøres på www.seafood.no.