Kinesiske myndigheter har varslet om nye krav ved eksport av sjømat til Kina med begrunnelse i koronasituasjonen. Varselet gjelder nye krav til helseattestene for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. See English version below.

Kinesiske myndigheter har bekreftet at det eksisterende helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina kan brukes frem til det er enighet om nytt helsesertifikat. Dette fikk Mattilsynet bekreftet 31. desember 2020. 

Mattilsynet oppfordrer likevel alle eksportører om å ha tett dialog med sine kunder/importører i Kina. Mattilsynet vil komme med avklaringer og oppdateringer fortløpende. De nye kravene enn så lenge:

Helsesertifikat:

  • Alle oppdrettslokaliteter, fiskebåter, frittstående kjøle- og fryselager, fabrikk- og frysefartøy og reefer vessels skal oppgis i sertifikatet.
  • Krav om at emballasje og transportmidlet desinfiseres for å forhindre Covid-19. Det pågår en vurdering om hvordan desinfiseringen skal håndteres og gjennomføres.

Listeføring:

  • Alle fiskebåter, fryse- og fabrikkfartøy, slaktebåter, bløggebåter, slakteri, frittstående kjøle- og fryselager og reefer vessels skal listeføres.
  • Produksjonsvolum og eksport til Kina foregående år skal oppgis for alle virksomheter. Dette vil si at alle som er registrerte, må registrere seg på nytt innen 8. januar 2021. Les alt om registrering her. 
  • Listene må være godkjente av kinesiske myndigheter før nye helsesertifikater kan utstedes. Les kravene til kinesiske myndigheter her.

Les siste oppdatering om listeføringen her.

Det kreves at alle ledd i produksjonskjeden skal oppgis i helsesertifikatet og alle virksomhetene i produksjonskjeden (bortsett fra oppdrettslokaliteter, brønnbåter og containerskip) må være listeført i Kina før eksport. Dette betyr blant annet at det ikke kan eksporteres sjømat som er landet i Norge av utenlandske fartøy (for eksempel Russland eller Storbritannia) til Kina, uten at disse båtene er listeført av deres respektive flaggstat.

Kinesiske myndigheter anmoder også at all emballasje må tåle desinfeksjon da varene vil bli desinfisert ved import. 

Norges sjømatråd følger saken tett og vil oppdatere fortløpende. 

 

Notice about new requirements for seafood exports from Norway to China

Chinese authorities have notified new requirements for seafood exports to China – stating that the Coronavirus is the main reason. The notice applies for new requirements to health certificates for seafood exports to China and listing of approved businesses.

 

The Norwegian Food Safety Authority (NFSA) has informed that that the Chinese authorities have confirmed that the existing health certificate can be used until an agreement is reached on a new certificate. This was confirmed on December 31, 2020. 

NFSA still encourages all exporters to have a close dialogue with their partners/importers in China. NFSA and the Seafood Council will consecutively provide all necessary clarifications and updates. As of now, the new requirements are as follow:

Health certificate:

  • All fish farms, fishing and shipping vessels, cold storages, factory and freezing vessels, and reefer vessels must be stated in the certificate.
  • Requirement that all packaging and means of transport are disinfected to prevent Covid-19. An assessment is underway on how the disinfection should be handled and carried out.

Listing:

  • All fishing and shipping vessels, freezing and factory vessels, slaughterhouses, cold storages and reefer vessels must be listed.
  • The production volume and export to China the year before, must be stated for all companies. This means that all companies who are registered must register again by January 8, 2021. Read all about registration here.
  • The lists must be approved by the Chinese authorities before new health certificates can be issued. Read the requirements of the Chinese authorities here.

It is demanded that every part of the production chain is stated in the health certificate and that all the companies in the production chain (except the fish farms) are listed in China before exporting. This means that one cannot export seafood to China that is landed in Norway by foreign vessels (for example Russia or the UK), unless these vessels are listed in China by their respective countries.

Chinese authorities also request that all packaging must withstand disinfection as the goods will be disinfected upon import. 

The Norwegian seafood council is following the case closely and will update if anything changes.