Fra og med 30 april må alle produkter av animalsk opprinnelse til Storbritannia passere igjennom en grensekontrollpost.

Fra 31 januar innførte Storbritannia krav om forhåndsmelding og Importvarsling i Storbritannias IPAFFS system. For produkter i middels eller høy risikokategori skal det sammen med varslingen følge dokumentasjon i form av helsesertifikat. I perioden fra 31 januar til 30 april som var innføringsfasen ble det ikke gjennomført fysiske kontroller.

Neste steg av Storbritannias Border Target Operating Model (BTOM) iverksettes 30 april som medfører at forsendelser av animalsk opprinnelse må passere igjennom angitte "Border Control Posts" (BCP).  For en oversikt og kart over aktuelle BCP kan disse finnes ved å følge lenken: Authorised border control posts in the UK. For avgiftssatser ved passering og kontroll av forsendelser finnes en oversikt over disse her. Merk at private BCP setter sine egne satser slik at disse kan variere avhengig av hvilken BCP en benytter.

Forhåndsvarsling sammen med relevant dokumentasjon tilknyttet forsendelsen skal gjennomføres av importør innen 24 timer før ankomst til BCP. Manglende forhåndsvarsling eller dokumentasjon kan medføre forsinkelser ved grensepassering eller tilbakeholdte forsendelser. For produkter av animalsk opprinnelse med middels risikokategori vil disse nå bli underlagt dokumentkontroll på alle forsendelsene. Videre kan produkter i disse kategoriene bli utsatt for fysiske kontroller (1-15 %). Mer om risikokategorier og inspeksjoner finnes ved å følge lenken.

Oppdrettsprodukter og videreforedlede produkter er angitt til medium risiko og krever dokumentasjon i form av helsesertifikat. Villfisk, med unntak av sild og makrell er vurdert til lav risiko. All villfisk er derimot pålagt å følges av fangstsertifikat. Fangstsertifikat og annen relevant dokumentasjon skal også legges inn i IPAFFS for produkter som er kategorisert som lav risiko. For å finne risikokategori til spesifikke varenummer kan en benytte oversikten utarbeidet fra Britiske myndigheter.

For mer informasjon om hvordan søke om helsesertifikat til Storbritannia finnes dette på Mattilsynets sine nettsider.