Fra 1. januar 2018 implementeres USAs nye overvåkningsprogram for import av sjømat (Seafood Import Monitoring Program, SIMP) med nye rapporteringskrav til sjømatimportører.

Alle forsendelser av de berørte artene som passerer grensen etter 1. januar må oppfylle de nye kravene som stilles til innrapportering om fangst og prosessering. Manglende eller ufullstendig rapportering vil medføre at varene nektes adgang til USA fram til informasjonen foreligger. Overvåkingsprogrammet vil i første omgang gjelde for utvalgte fiskearter og -varer, som USAs myndigheter anser å være utsatt for UUU-fiske og/eller sjømatsvindel. Atlantisk torsk, kongekrabbe, bluefin tuna (makrellstørje) og kaldtvannsreker* er blant artene inkludert på listen. På sikt er intensjonen å utvide programmet til å gjelde alle arter.

I det nye systemet er det importør/tollagent alene som står ansvarlig til USAs myndigheter for all rapportering, og for at all rapportert informasjon er fullstendig og korrekt. Norske aktører som eksporterer noen av de berørte artene til USA anbefales på det sterkeste å ta kontakt med sine importører/tollagenter i USA, for å få klarhet i hvilke rapporteringskrav som stilles og om de eventuelt møter dem. Den automatiserte portalen for innrapportering (ACE) er nå åpen for testing, og finnes her. Kun importører/tollagenter registrert i USA kan delta i testingen.

Nærings- og fiskeridepartementet planlegger et orienteringsmøte om SIMP i Oslo 11. desember. Alle aktører som ønsker å delta på møtet anmodes om å flagge sin interesse, samt komme med innspill i forkant av møtet.

Innspill, kommentarer og tentativ påmelding kan sendes til markedsadgang@seafood.no.

* Reker er omfattet av programmet, men iverksettelsen er utsatt i påvente av at et passende sporingssystem utarbeides.

For ytterligere informasjon om SIMP:
About the U.S. Seafood Import Monitoring Program
Norges sjømatråds samleside om SIMP