USA innførte 1. januar 2018 en ny ordning for overvåking av sjømat.

USA har innførte i 2018 en ordning for tillatelser, rapportering og lagring av data i forbindelse med sjømatimport for å forhindre ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-fiske) og sjømatsvindel.

Revidering av programmet og nytt foreslått regelverk

The National Marine Fisheries Service (NMFS) har trukket tilbake forslått regulering fra 28 desember 2022 (87 FR 79836), som hadde til hensikt å innføre SIMP på ytterligere arter. I sammenheng med den foreslåtte regelverksendringen ba NMFS om tilbakemeldinger, på bakgrunn av disse tilbakemeldingene har NMFS besluttet trekke tilbake 87 FR 79836, og har valgt gjennomføre en utvidet revidering av programmet med hensikt å forsterke innvirkning og effektiviteten til SIMP. Prosessen pågår og har til hensikt som hensikt å:

  • Bedre definere problemet programmet har til hensikt å håndtere.
  • Sette tydelige mål til interessenter.
  • Kommentarer gitt i forbindelse med forslått regelendring i 2022 vil bli vurdert.
  • SIMP vil fortsette i sin nåværende form med sine inkluderte arter.
     

87 FR 79836 hadde som hensikt og tilføre ny arter til programmet samt spesifisere krav til aggregerte fangstrapporter.

Gjelder for utvalgte arter
Overvåkingsprogrammet gjelder for utvalgte fiskearter- og varer som etter amerikanske myndigheters vurdering er utsatt for UUU-fiske og/eller sjømatsvindel. Atlantisk torsk, kongekrabbe, bluefin tuna (makrellstørje) og kaldtvannsreker er blant artene inkludert på listen. Regelverket trådte i kraft 9. januar 2017 og ble implementert 1. januar 2018. Programmet omfatter i dag 13 artsgrupper som har blitt identifisert som sårbare for ulovlig, urapportert og uregulert fiske.

Sporing fra fangst til import
Ordningen stiller krav til sporbarhet gjennom hele verdikjeden fra fangst og produksjon til import til USA. Formålet med de nye reglene er ifølge the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act, å sikre lovmessig handel med sjømat på det amerikanske markedet og samtidig bidra til bærekraftig forvaltning av marine ressurser. Lagring av data og rapportering vil foretas av den importerende part i USA, og foregå elektronisk gjennom myndighetssystemet International Trade Data System (ITDS). Informasjonen som innhentes vil bli behandlet strengt konfidensielt.

Nettsidene og vedleggene på høyre side gir mer utførlig informasjon om programmets historikk og utforming.

Spørsmål, kommentarer og tilbakemeldinger angående SIMP kan sendes til innsight@seafood.no.