Fisk fra fiskerier ment for import til USA må fra 1. januar 2023 være godkjente av amerikanske myndigheter. De nye importreglene følger av Marine Mammal Protection Act (MMPA) som blant annet har som målsetting å minimere bifangst av sjøpattedyr. Det er norske myndigheter som følger opp og søker om godkjenning av norske fiskerier.

Hva er MMPA? 

MMPA står for Marine Mammal Protection Act som er en amerikansk lov fra 1972. Lovens formål er å beskyte sjøpattedyr blant annet ved å begrense bifangst i kommersielle fiskerier og oppdrettsvirksomheter. Amerikanske myndigheter er nå på oppløpssiden med å rulle ut nye importregler forankret i denne loven.

Implementeringen har foregått over flere år og norske myndigheter har sendt inn omfattende informasjon om norske fiskerier, oppdrettsaktivteter, bifangst og regelverk i flere omganger. Amerikanske myndigheter sammenstiller slik informasjon fra alle eksporterende land, kategoriserer disse i en liste over utenlandske fiskerier (List of Foreign Fisheries LOFF) basert på sannsynligheten for interaksjon med sjøpattedyr. De fiskeriene og oppdrettsaktivtetene hvor det er sannsynlig med interaksjon med sjøpattedyr underlegges en grundigere vurdering hvor amerikanske myndigheter blant annet ser på hva som gjøres for å begrense bifangsten.

Fristen for å søke om godkjenning er 30. november 2021. Det er norske myndigheter som sender inn søknaden og som håndterer eventuell oppfølging i neste omgang.

For sjømatselskap som bruker innsatsmateriale med fisk fra andre lands fiskerier vil det gjennom kravene som følger av MMPA være viktig å påse at også disse fiskeriene er i prosess med godkjenning. Dette må følges opp mot relevante lands myndigheter.