En global prismodell viser at med mindre Russland åpnes for eksport av laks, vil trolig lakseprisen falle i 2018. 

- Gitt at det russiske markedet åpnes igjen, viser vår prismodell for laks at dette vil gi en gjennomsnittspris på 55 kr per kilo i 2018. Det er 3 kroner høyere enn uten en slik åpning, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet.

Sjømatrådet har sammen med andre fagmiljø utviklet en prismodell for hvordan ulike scenarier påvirker lakseprisen under noen gitte forutsetninger. Modellen legger til grunn en forventet vekst i global tilførsel av laks på 7 prosent i 2018, og en tilbudsvekst fra Norge på 9 prosent. I tillegg forventer vi en moderat vekst i etterspørselen, i tråd med det vi har observert de siste årene. Ut fra disse forutsetningene får vi det vi kaller for en baseline-situasjon i vår scenariomodell for 2018.

Modellen indikerer en gjennomsnittpris i 2018 for fersk laks på omtrent 52 kroner per kilo, som er 8 kroner lavere enn i 2017. Tar vi utgangspunkt i disse estimatene for volum og pris vil den gjennomsnittlige eksportverdien for laks i 2018 reduseres med 6 prosent.

Scenario: Russland åpnes 

Dersom det russiske markedet åpnes i august 2018, som er fireårsdagen for importstoppen, og man raskt får en normalisering av eksporten til Russland, viser modellen at dette vil gi en gjennomsnittspris på 55 kr per kilo i 2018. Dette er 3 kr høyere enn baseline scenarioet. 

Scenario: Full åpning Kina 

En full normalisering av markedsadgangen til Kina nå i januar vil gi en økning i gjennomsnittsprisen på laks i 2018, på nær 1 krone og 50 øre per kilo, som gir en pris på omtrent kroner 53,50. 

Ettersom Kina allerede i dag får laks via andre land i Asia er effekten av en normalisering av markedsadgangen relativ beskjeden på kort sikt. 

Scenario: Åpning av begge 

Hvis Norge får full tilgang til både det kinesiske og russiske markedet blir gjennomsnittprisen vel 56 kr per kilo, noe som er nærmere 4 kroner høyere enn i baseline-scenariet. 

- Vi ser at en åpningen av Russland vil ha dobbelt så stor effekt på gjennomsnittlig norsk laksepris i 2018, som en full åpning i Kina vil ha. Dette til tross for at en Russland-åpning i modellen er forutsatt først i august 2018. Årsaken er at Russland tradisjonelt har vært et større og viktigere marked for norsk laks og tok mellom 8-10 prosent av volumet av laks fra Norge før importstoppen. 

- Modellen viser at, gitt den forventende tilbudsøkningen og normal utvikling i etterspørselen, må vi ha en åpning i Russland for å oppnå samme gjennomsnittlig verdi på lakseeksporten i 2018 som vi ser fra rekordåret 2017, sier Rørtveit. 

Dersom det ikke blir noen endringer i disse to markedene, estimerer modellen at lakseprisen i 2018 vil ligge på en gjennomsnittspris på 52 kroner per kilo.

Våre sjømatanalytikere mener imidlertid at dette er et litt lavt anslag. 
- Sjømatrådet antar at vi vil se en forsinket tilpasning og etterspørselsvekst ut til konsument som et resultat av lavere priser i andre halvår av 2017, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.