Norske myndigheter og Sjømatrådet har siden mars 2021 kontaktet DIPOA for at departementet igangsetter tiltak slik at oversendte opplysninger fra Mattilsynet hensyntas.

- Handelshindringen omhandler manglende oppdatering av den offentlig publiserte listen over norske virksomheter som er godkjent for eksport til Brasil, sier fagansvarlig for markedsadgang i Norges sjømatråd, Øystein Valanes.

Alle produkter må registreres

Norske myndigheter er klar over at listen over godkjente norske eksportører er selve ryggraden som gir tilgang til det brasilianske markedet for norsk sjømat.

- Dette er fordi informasjonen i listen er grunnlaget som søknader om importlisenser vurderes opp mot. Alle produsenter må registrere ethvert produkt, herunder tilgang til råstoff, prosessering, lagring, HACCP-rutiner og informasjon om hvordan produktet er merket, understreker Valanes.

Viktig med korrekte lister

Opplysningene registreres digitalt av produsenten selv i DIPOAs database.

- Norske myndigheter har ingen direkte rolle i selve registreringen. Mattilsynet sørger for at godkjent liste er oppdatert med riktig navn, adresse og produktkategorier som virksomheten er godkjent for, sier han.

Innføring av nye regler for merking av animalske produkter i Brasil understreker viktigheten av at listen over norske virksomheter til enhver tid er korrekt.

Har bedt om møte

- Ved oppdatering av etiketter er det adressen på listen som skal følges. Så lenge adresser er feilført av brasilianske myndigheter, kan dette føre til uoverensstemmelse mellom etikett og listeført adresse, understreker Øystein Valanes.
 
Via ambassaden i Brasília har norske myndigheter bedt om et møte med ansvarlig seksjon i DIPOA for å adressere og etterspørre løsning på listeføringen.

- Erfaringen viser at slike møter har hjulpet ved lignende problemstillinger. Møtet er foreslått gjennomført i månedsskiftet februar/mars, forklarer Valanes.

Notifikasjoner

Ved diskrepans mellom opplysninger gitt i dokumenter utstedt i Norge for eksport av varer til Brasil, og hvordan opplysningene tolkes av brasilianske myndigheter, er standard prosedyre å meddele diskrepansen i formelle notifikasjoner som sendes fra brasilianske til norske myndigheter.

- I enkelte saker har Sjømatrådet registrert at rutinene rundt distribusjon av notifikasjoner har potensiale for forbedringer. I noen tilfeller stanser distribusjonen av notifikasjoner på brasiliansk side, noe som fører til uforholdsmessig lang saksbehandlingstid og ditto løpende kostnader for eksportør. Forbedrede rutiner rundt notifikasjoner er allerede blitt adressert til Brasil, opplyser Øystein Valanes.