I forbindelse med innføring av nytt elektronisk system for produkt- og merkeregistrering (PGA SIGSIF) gjennomførte norske myndigheter tekniske møter med MAPA/DIPOA i februar 2017.

Brorparten av utfordringene næringen møter ved eksport til Brasil er knyttet til produkt- og merkeregistreringen (PGA SIGSIF). Tema for møtene med MAPA/DIPOA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/ Inspeção de Produtos de Origem Animal) var derfor den nye elektroniske løsningen (PGA SIGSIF) som ble lansert 30. januar 2017. 

Elektronisk produkt- og merkeregistrering (PGA SIGSIF)

PGA SIGSIF ble tatt i bruk 30. januar 2017. Alle nye PGA SIGSIF-søknader skal etter denne dato registreres i det nye systemet. Allerede registrerte produkter og etiketter i det gamle systemet vil overføres av DIPOA til PGA SIGSIF. Endringer i «gamle» produkter og etiketter utføres i PGA SIGSIF med henvisning til aktivt registreringsnummer. Gjeldende registreringer har 10 års gyldighetstid fra opprinnelig registreringsdato. De som tidligere har blitt registrert, og som ønsker å beholde registreringen uforandret, trenger ikke å foreta seg noe.

Søknader som ble oversendt DIPOA før 30. januar, og som har fått avslag, skal registreres på nytt i PGA SIGSIF med nødvendige korreksjoner. Produsentene må samtidig be om sletting av avslått søknad med henvisning til registreringsnummer. DIPOA anbefaler at søknader som ble sendt før 30. januar, og som ennå ikke er blitt behandlet, registreres i PGA SIGSIF for å oppnå raskere saksbehandling. Be også her om sletting av opprinnelig søknad.

Produsentene må formelt få adgang til PGA SIGSIF. Det er obligatorisk å legge frem en offisiell bekreftelse på hvem som representerer selskapet. Mattilsynet er ikke organet som utfører denne verifikasjonen. Vår anbefaling er å hente ut en firmaattest (engelsk) fra Brønnøysundregisteret som deretter notarialbekreftes. Attesten må oversettes til portugisisk før den vedlegges søknaden til DIPOA. Eventuelle fullmakter som overfører ansvaret for registreringsprosessen til tredjepart skal også vedlegges søknaden. Det er anbefalt at fullmakten er notarialbekreftet, uten at dette er et krav fra DIPOA.

Mattilsynet vil jevnlig oversende lister til DIPOA over norske produsenter som er godkjent for eksport. Listen legges inn i PGA SIGSIF av DIPOA og vil være utgangspunktet for registreringsprosessen i basen. Listen er hjemmelen for at de respektive bedriftene overholder norsk og internasjonal lovgivning for fiskevelferd, mattrygghet og kvalitet. I tillegg vil helseattesten verifisere at hvert enkelt vareparti er godkjent for eksport. Dette innebærer at Mattilsynet ikke lenger er direkte involvert i prosessen med PGA SIGSIF. PGA SIGSIF kan følgelig ikke avslå søknader på bakgrunn av mattrygghet, fiskevelferd eller kvalitet.

Avslag kan derimot komme som følge av mangler i beskrivelsen av produksjonsprosessen, herunder misforhold mellom produksjonsprosess og produkt/merking, med særskilt henvisning til merkekravene i Instrução Normativa Nº 22, de 24 de Novembro de 2005.

Prosessen skal beskrives fra mottak av råvaren til sluttprodukt på en ordnet og deskriptiv måte. Sentrale momenter er konserveringen av produktet og spesifikasjon av prosessen som gir produktet sine spesielle kjennetegn. Norske produkter har blitt underkjent blant annet fordi saltingen må være bedret beskrevet - da dette er den mest sentrale delen av prosessen. Et annet moment som har ført til avslag er hvordan man presenterer produktet i forhold til merkingen. Merkingen skal vise nøyaktige størrelser/mål og illustrasjoner. Dersom man anvender forskjellige etiketter skal alle inngå i registreringen.

Dersom identisk prosess utføres på en gitt vare, men etikettene og produktene er forskjellige, tillater DIPOA at produktene er med i samme søknad. Forskjellige arter kan også inkluderes i samme søknaden dersom prosessen er lik, forutsatt at alle etiketter vedlegges.

Merk at Seafood from Norway-logoen må defineres som et generisk merkenavn som verken eies eller administreres av produsenten. Dette må spesifiseres i søknaden der hvor Seafood from Norway-logoen fremkommer/illustreres. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sjømatrådet ved Øystein Valanes og Mattilsynet ved Malin E. Florvåg (malin.elisabeth.florvag@mattilsynet.no).