Ikke stans av eksport til India fra 1. mars 2023

India krever nytt sertifikat for varegruppene sjømat, melk og meieriprodukter samt svin og svineprodukter. Indiske myndigheter har i kunngjøring av 24.02.2023 utsatt krav om nytt sertifikat "until further order".

Dette innebærer at det nåværende sertifikatet kan brukes inntil videre.

Tidligere har dette vært opplyst angående kravet om nytt helsesertifikat til India:

I det nye sertifikatet krever India at Mattilsynet bekrefter at varene er produsert i henhold til indisk lovverk. India vil også innføre nytt listeføringsregime fra 1. februar 2023.

Mattilsynet har pr i dag ikke oversikt over om vi gjennom vårt regelverk oppfyller krav i indisk lovverk. Vi står derfor uten gyldig sertifikat fra 1. mars 2023.

Tidspunktet for innføring av et nytt sertifikat avhenger av hvor raskt vi kan ferdigstille en gjennomgang av indiske krav, og om norske produsenter må sette i gang ekstra tiltak for å oppfylle indisk regelverk slik at sertifikater kan utstedes. Næringsorganisasjonene i Norge vil bli involvert i arbeidet. Tidlig i 2023 vil Mattilsynet starte arbeidet med å sammenstille en liste over produsenter som ønsker å eksportere til India.

Mattilsynet har sammen med ambassaden i New Delhi og Nærings- og fiskeridepartementet startet dialog med indiske myndigheter om hvordan vi kan få løst den utfordrende situasjonen. Det er enighet om å starte dialog med indiske myndigheter om en avtale om vilkår for å kunne utstede sertifikater til India.