Oversikten viser hvilke tollsatser som gjelder ved eksport fra Norge til Storbritannia for fisk og fiskeprodukter, samt hvilke kvoter som er tilgjengelige for norske eksportører. Formålet med de bilaterale kvotene, preferansetoll og tollfrihet er å opprettholde og gi rom for vekst i handelen landene imellom.  

Toll 

I frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia er en rekke varer, forutsatt norsk opprinnelse, gitt preferansetoll, nulltoll og nulltoll etter en nedtrappingsperiode. Vi har laget en oversikt over tollsatser for de viktigste varene fra Norge, fordelt på art. Samt lagt ved oversikt over de HS-nummer som får nedtrapping og gjeldende tollsatser per år. Se vedlegg.    

For mer informasjon, og mulighet til å søke på spesifikke HS-nummer. 

Kvoter 

Storbritannia har opprettet 15 årlige tollfrie kvoter for norsk sjømat. Disse er basert på historiske kvotetrekk på sjømat fra Norge til Storbritannia. Vær obs på at enkelte av kvotene er ment for produkter som skal bearbeides i EU, dette vil i de tilfellene være synlig i hvilke varenummer som inngår i kvoten.  
Oversikt over de gjeldende kompensasjonskvotene er lagt ved som vedlegg.

I tillegg til de bilaterale kvotene mellom Norge og Storbritannia, vil Storbritannia også opprette autonome kvoter og GATT kvoter som norske eksportører kan benytte seg av. De autonome kvotene er ment for varer som går til bearbeiding med mål om å sikre råstoff til britisk industri, disse kan benyttes av samtlige land uavhengig av fiskens opprinnelse. Gjennom WTO forplikter Storbritannia seg til å opprette GATT kvoter for å fremme internasjonal handel, disse kvotene kan benyttes av alle WTO-medlemslandene. Oversikt over de gjeldende GATT og autonome kvotene er lagt ved som vedlegg.

Søk opp løpenummer for oversikt over kvotene. For å få riktig gjenstående balanse på kvotene må dato man ønsker balansen for fylles inn.

Hvordan navigere seg i den britiske tolltariffen 

Storbritannias tolltariff er i stor grad bygd opp på EUs tolltariff, i praksis betyr det at varenumrene er tilsvarende de EU har (lese mer om EUs tolltariff).

For kvoter er løpenumrene lik løpenumrene til EU med tilsvarende varer, men de to første sifrene er endret fra 09 til 05. Enkelte kvoter kan også være slått sammen, og perioden kvoten gjelder for kan være endret.  
 
Ved spørsmål, feil eller mangler kontakt oss gjerne på insight@seafood.no