Norge har inngått bilaterale handelsavtaler med en rekke land, av disse er brorparten fremforhandlet gjennom EFTA. I avtalene finnes blant annet informasjon om opprinnelsesregler, hvilke varer som har nulltoll, plan for reduksjon av toll og eventuelle varer som er unntat av avtalen. 

Målet med avtalene er å stimulere til økt frihandel og økonomisk samarbeid mellom avtalepartene, og samtidig forhindre at eksportbedrifter i EFTA-landene har dårligere konkurransebetingelser enn eksportører fra andre land. 

Omfanget av Norges frihandelsavtaler finner du på Regjeringens nettside. Her finnes også informasjon om avtaler som er under forhandling samt samarbeidserklæringer.

Før eksport til et nytt marked anbefales det å gå gjennom følgende sjekkliste: 

  • Finnes det en frihandelsavtale som jeg kan benytte? 
  • Er varen omfattet av avtalen? 
  • Har varen opprinnelse i henhold til reglene i avtalen?* 

*Opprinnelsesbevis må utstedes dersom fisken har opprinnelsesstatus. Hovedregel er at varen skal sendes direkte mellom avtalepartene. Ved transitt/tollager skal varen være under tollvesenets kontroll. Krav om preferansetollbeahandling må settes frem av importøren (deklaranten) ved tollbehandlingen.

 

EFTA-konvensjonen 

EFTA eller Det europeiske frihandelsforbund ble etablert i 1960 og EFTA-konvensjonen regulerer handelen mellom medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. EFTA-statene har av markeds- og ressurshensyn valgt å gå sammen om å fremforhandle handelsavtaler med tredjeland. 

EØS-avtalen 

Norges viktigste eksportmarked for sjømat er EU, og gjennom EØS-avalen får Norge sammen med EFTA-statene Island og Liechtenstein tilgang til EU’s indre marked. Handel med fisk til EU reguleres gjennom frihandelsavtalen av 1973 og EØS-avtalens protokoll 9. I tillegg har Norge en rekke tollfrie kvoter som er fremforhandlet som følge av utvidelse av EU. Mer utfyllende informasjon om EØS-avtalen finnes på Toll.no.