I vår strategi har vi definert at bærekraft skal være en forutsetning for alt vi gjør.

Vi er opptatt av at vi som organisasjon − og at våre medarbeidere som ansvarlige samfunnsborgere − tar valg som fremmer bærekraftig atferd og bidrar til at verden når FNs bærekraftsmål, ut ifra tanken om at «ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt». Les om våre tiltak lenger ned i saken.

Det viktigste vi gjør er å fremme et bærekraftig sjømatkonsum gjennom vårt globale markedsarbeid. Verden trenger å spise mer sjømat. Det er godt for kloden og et viktig bidrag til bedre folkehelse.

Norges sjømatråd som organisasjon 

I tråd med FNs definisjon, handler bærekraft om tre dimensjoner som bør være i balanse; miljø, sosiale forhold og økonomi. Dette gjennomsyrer alle våre tiltak og aktiviteter (se nedenfor), som primært skal bidra til tre hovedmål:

 • Redusere klimautslipp.
 • Bidra til mer sirkulær økonomi.
 • Økt mangfold.

Vi jobber kontinuerlig med forbedring og praktiserer full åpenhet.

Oversikt over Sjømatrådets tiltak som organisasjon - trykk for å lese mer:

UN Global Compact - FNs bedriftsinitiativ for bærekraft

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Norges sjømatråd har vært medlem siden 2009.

 • Programmet forplikter oss til å håndtere spørsmål om menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon i tråd med de internasjonalt anerkjente prinsippene Global Compact bygger på, og vi rapporterer årlig i tråd med kravene.

Les mer om UN Global Compact

Miljøfyrtårnsertifisering

Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009. Miljøfyrtårn er et anerkjent verktøy for miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Les mer om Miljøfyrtårn

Mangfold

I Sjømatrådet mener vi at mangfold er en styrke. Vi har fokus på mangfold i et bredt perspektiv.

 • Vi er opptatt av at mangfoldet skal gjenspeile seg i måten vi arbeider på. Det innebærer at vi skal få fram de ulike perspektivene som for eksempel følger av ulik etnisk bakgrunn, ulike livserfaringer og ulike utdanningsbakgrunner.
 • Mangfold av livserfaring innebærer også å inkludere mennesker som av ulike årsaker trenger særlig tilrettelegging for å kunne utføre en jobb. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det, for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Sjømatrådet skal over tid tilstrebe 50/50 kjønnsfordeling.

Vår policy er at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, religionstilhørighet, funksjonsevne, etnisitet eller seksuell orientering.

Lærlingplasser og praktikanter

Som en del av vårt samfunnsansvar, har vi en ordning med lærlingplasser og praktikanter. Vi har for tiden to lærlinger fra salg og service, en IKT-lærling og fem traineer som er nyutdannet fra universiteter og høyskoler.

Gjenbruk og resirkulering av IT-utstyr

Sjømatrådet er medlem i IT-selskapet ATEAs «100%-klubben», som består av offentlige og private virksomheter som har forpliktet seg til et mål om å gjenbruke og resirkulere 100% av IT-utstyret sitt i samarbeid med Atea.

Les mer om 100%-klubben og bærekraftig livssyklushåndtering av IT-produkter

Krav til leverandører

Sjømatrådet er som offentlig innkjøper lovregulert gjennom Lov om offentlige anskaffelser, der hovedformålet er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Det kan handle om å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger, mangfold og universell utforming av bygg.

 • Vi bruker anskaffelser som et strategisk og operativt virkemiddel for å fremme bærekraft og mangfold.
 • Vi har som mål at vi skal proaktivt vurdere kravene som stilles til leverandører i alle anskaffelsesprosesser.

Pensjonsfond og grønne investeringer

Det arbeides med å legge frem en ny plasseringsstrategi for våre pensjonsfond, hvor krav til ansvarlige investeringer og ESG (Environmental, Social, and Governance) vil bli en integrert del av arbeidet.

Flyreiser

Sjømatrådet er en del av en global næring med aktiviteter i mange land, og av den grunn er reising helt nødvendig.

Det er likevel et mål å holde reiseaktiviteten så lav som mulig uten at det går på bekostning av kvaliteten på det vi gjør. Samtidig har pandemien lært oss at vi greier oss fint med færre reiser.

 • Vi ønsker derfor å minimere reiseaktiviteten, både av hensyn til miljøet, den enkeltes arbeidsbelastning, kostnader og Sjømatrådets omdømme.
 • Vårt mål er at vi i første halvår av 2022 skal kutte flyreisene med 50% sammenlignet med 2019, målt i CO2-utslipp.​

Strandryddedag

Rene hav er en forutsetning for å beholde det gode omdømmet og den unike kvaliteten til norsk sjømat.

Sjømatrådet skal derfor legge til rette slik at de ansatte kan delta på minst en årlig strandryddeaksjon for å samle inn marint avfall i sitt nærmiljø.


Bærekraftig atferd – tips og råd

Sjømatrådets medarbeidere skal være ansvarlige samfunnsborgere som tar bærekraftige valg og fremmer bærekraft:

 • Legge om til et mer bærekraftig kosthold – spis mer sjømat!
 • Reduser matsvinn - ikke kast mat!
 • Kildesorter – både hjemme og på jobb.
 • Gå og sykle hvis du kan.
 • Reis kollektivt.
 • Handle brukt.
 • Husk: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!

 

Hva er ditt beste bærekraftstips?

Send det til oss