Enkelte land har tilleggskrav utover norsk regelverk som må være oppfylt for at varer kan eksporteres til landene, såkalte særkrav. På Mattilsynets nettsider finner du oversikt over hvilke særkrav som gjelder for hvilke land. Mattilsynet vil føre tilsyn med at særkravene er oppfylt.

Oversikt over særkravene

Mattilsynet har laget en oversikt over alle særkravene i sjømatsertifikatene, og denne finner du på vår nettside om særkrav på mattilsynet.no.

Oversikten skal være et hjelpemiddel for å gjøre særkravene mer tilgjengelig og den kan brukes som et verktøy ved produksjon og eksport til ulike land med ulike særkrav.

Særkrav må følges og dokumenteres – ellers ingen eksport

Det er ikke noe nytt at enkelte land utenfor EØS har særkrav som skal være oppfylt for bestemte varer når de eksporteres fra Norge. De fleste særkravene er godt kjent blant de som benytter ulike sertifikater, som for eksempel kravet om at laksefisk som skal til Australia ikke kommer fra områder som har ILA.

Både produsent og eksportør er forpliktet til å oppfylle kravene i sertifikatet det søkes om og dere må kunne dokumentere at kravene er oppfylt.

Det er frivillig å oppfylle særkravene, men dere kan ikke eksportere til land som har særkrav dere ikke oppfyller.

Det er ulike måter å oppfylle særkravene på. Mattilsynet forventer at produsenter og eksportører kjenner særkravene, har rutiner som ivaretar dem og at dere kan dokumentere hvordan dere oppfyller dem.

Dersom importlandene avdekker at varene ikke oppfyller særkravene, kan det få store konsekvenser for tilliten til varer fra norske produsenter og eksportører, og til Mattilsynet som tilsynsmyndighet.

Kontroll av særkrav

Myndighetene i importlandene kan etterspørre dokumentasjon som viser at Mattilsynet kontrollerer oppfyllelse av særkrav.

Det er noen særkrav som må kontrolleres før utstedelse av hvert enkelt sertifikat. Dette gjelder særkrav om fravær av visse sykdommer i fisk og skjell. For å garantere fravær av sykdommene, må dette bekreftes for hvert parti. Derfor har sertifikater med slike særkrav forhåndsmelding.

Nå er Mattilsynet i gang med å lage et system for å kontrollere oppfyllelse av de resterende særkravene hos produsent og eksportør. Vi kommer til å konsentrere oss om veiledning i første omgang.

Spørsmål vedrørende særkrav kan rettes til ditt lokale Mattilsynskontor.