Sjømatselskaper må være oppmerksomme på at markeder utenfor EU/EØS kan operere med andre grenseverdier (MRL) for legemiddelrester enn hva som gjelder for Norge. Det kan få praktiske og økonomiske følger dersom verdier overstiger fastsatte nivåer i det enkelte land.

Bakgrunn 

Gjennom EØS-avtalen har norsk sjømat fri adgang til det indre marked når det gjelder veterinære og tekniske krav. I tillegg til dokumentfri handel mellom EU og Norge, betyr det at man opererer med samme kontrollsystem og de samme grenseverdiene (MRL) for legemiddelbruk i fisk og sjømat. Det er derimot ikke gitt at andre land opererer med de samme grenseverdiene. Dette kan få følger ved eksport av sjømat. 

Case for Sør-Korea

Et eksempel på marked som opererer med andre grenseverdier enn Norge og EU, er Sør-Korea. I Sør-Korea brukes et system med positiv listing for grenseverdier. Det vil si at legemidler som ikke er oppført på deres MRL-liste automatisk vil få den laveste grenseverdien på 0,01 mg/kg.

Da en kontroll av fersk laks til Sør-Korea desember 2021 viste funn av stoffet Isoeugenol over laveste grenseverdi, ble forsendelsen holdt igjen og avvist av lokale myndigheter. Det ble også for en periode iverksatt forsterket importkontroll av varer fra både involverte produsent og eksportør. Koreansk grenseverdi for Isoeugenol er satt til 0,01 mg/kg, mens Norge og EU til sammenlikning har en grenseverdi 6 mg/kg.

  • Vedlagt liste over legemidler som Sør-Korea tester på ved import av fisk og sjømat, utarbeidet av Sjømat Norge.

Viktig å være oppmersom 

Dersom et særkrav med hensyn til grenseverdier er konkret angitt i sertifikat eller avtaleverk mellom Norge og importlandet, vil Mattilsynet opplyse om det på sine nettsider.

Land står samtidig fritt til å sette MRL for legemidler som det ikke er vurdert av «Codex Commitee on Residues of Veterinary Drugs in Foods». Dersom et legemiddel ikke er sendt til Codex for vurdering, vil det - selv om EU har en fastsatte grense som gjelder for det indre marked - ikke være en felles internasjonal MRL for stoffet. Som følge av dette, må man regne med at flere land setter MRL lavere enn hva EU og Norge gjør. Slik tilfellet med Sør-Korea viser, kan funn over lokalt fastsatte grenseverdier få praktiske og økonomiske følger.

  • Codex Alimentarius Commission online database gir en oversikt over veterinære legemidler Codex har fastsatt grenseverdier (MRL) for.

Det er derfor viktig at sjømatselskaper er oppmerksomme på at andre krav til grenseverdier kan forekomme basert på hvilke markeder det eksporteres til. Ved overskridelser av disse grenseverdiene må man regne med at eksportpartiet vil bli avvist ved grensekontroll. Gjentatte overskridelser vil kunne føre til redusert markedsadgang til landet som gjør disse funnene, selv om grenseverdiene ikke er oppgitt som særkrav på Mattilsynets nettsider for dette landet.