EU stiller krav til at virksomheter i unionen skal inneha kunnskap og informasjon om dato for både fremstilling og innfrysing når det gjelder fryste fiskevarer til konsum.

Informasjonen skal gjøres tilgjengelig for forbruker og, på anmodning, myndighetene i EU.

Fremstillingsdato innebærer for oppdrettsfisk slaktedato og for villfanget fisk fangstdato. Frysedato skal oppgis dersom denne er ulik fremstillingsdato.

Dersom et parti inneholder varer med ulik fremstillings- og innfrysingsdato skal datoen for den tidligste/første fremstillingen og
innfrysingen oppgis.

Eksportøren skal videreformidle de nødvendige opplysningene på en klar og tydelig måte til importøren i henhold til EUs forordning nr. 16/2012. Informasjonen kan for eksempel formidles via et handelsdokument mellom partene.