Produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må registrere seg hos sørkoreanske myndigheter. Produsenter som ønsker å eksportere restråstoff til humant konsum må i tillegg være registrert i en egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norges sjømatråd. 

Registering av produsenter av fisk og fiskevarer

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer må være registrert i Sør-Korea hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), jf. Special Act on Import Food Safety Management. Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst syv dager før import av varen finner sted. Registreringen gjelder i to år. Eventuell regodkjenning må være ferdigstilt minst syv dager før registreringen opphører.

Produsenten må selv sørge for å registrere seg online, alternativt i samarbeid med lokal importør. Registrering skjer elektronisk via følgende portal.

Eksport av restråstoff til humant konsum

Mattilsynet har forhandlet med Sør-Korea om eksport av restråstoff til humant konsum. Dette gjelder hoder, rogn og melke fra torsk Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis). For å være godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres, jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013.

Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres. Vedlagt registreringsskjema må fylles ut og sendes som Excel-fil til Norges sjømatråd: markedsadgang@seafood.no

Godkjente virksomheter

Godkjente virksomheter for restråstoff for human konsum vil oppdateres to ganger i året. For å bli med på oppdatering må søknadene være mottatt av Sjømatrådet innen 1. juni og 1. desember. Norges sjømatråd vil oversende en samlet liste over produsentene til Mattilsynet etter fristens utløp. Godkjente produsenter vil publiseres når listeføringen er bekreftet av MFDS.

Godkjente produsenter for restråstoff til human konsum publiseres på MFDS sin nettside når listeføringen er bekreftet av MFDS. 

Les veiledningen for å navigere på siden.

Attester

Det er ingen spesielle krav til egne attester til Sør-Korea. Her benyttes de generelle attestene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel. Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjenester (MATS).

Levende fisk og avlsprodukter

Dokumenter som brukes for eksport levendefisk og avlsprodukter til Sør-Korea er basert på bilaterale avtaler gjort mellom Mattilsynet og veterinærtjenesten i Sør-Korea. Sertifikatformularet er derfor obligatoriske for hver forsendelse som går til Sør-Korea, og sertifikatet har flere særkrav.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00

Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.