Å kumulere vil si at det kan bli brukt materialer med opprinnelsesstatus fra et annet land. Kumulasjon gir mulighet for videre anvendelse av fisken uten at fisken mister retten til preferansetollbehandling. Kravet til gyldig opprinnelsesbevis gjelder også for varer som kumuleres. Les mer om opprinnelsesbevis her.

Kumulasjon gjør det mulig for kjøper/importør å bearbeide fisken før videre eksport eller re-eksport til et land innenfor frihandelsområdet (kumulasjonssystemet) uten at tollfordelene forsvinner. Det er krav om at opprinnelsen til fisken det skal kumuleres med dokumenteres med et inngående opprinnelsesbevis som skal fremlegges for tollvesenet.

Opprinnelsesbevis EUR-MED

Skal man eksportere innenfor det såkalte PEM-området skal det anvendes egne opprinnelsesbevis, varesertifikat EUR-MED og fakturaerklæring EUR-MED, dersom varen skal kumuleres.

Dersom eksportøren av opprinnelsesfisk fra Norge er i tvil om fisken skal konsumeres i EU, re-eksporteres eller bearbeides og deretter eksporteres til en part i Euro-Med samarbeidet, bør eksportøren i Norge utstede et varesertifikat EUR-MED eller en fakturaerklæring EUR-MED. Dette vil ikke ha noen innvirkning på tollpreferansen i importlandet, men kan være avgjørende for videre anvendelse og re-eksport.

Ved anvendelse av europeisk kumulasjon mellom EU, EFTA og Tyrkia kan varesertifikat EUR.1 og vanlig fakturaerklæring fortsatt benyttes.

Utfylling av EUR-MED

På varesertifikatet EUR-MED og fakturaerklæringen EUR-MED skal det oppgis om kumulasjon er anvendt eller ikke.

Så lenge det ikke utføres mer enn minimale operasjoner på produktene skal det krysses av i rubrikken No cumulation applied.

Utføres det mer enn det som defineres som minimale operasjoner skal det krysses av i rubrikken Cumulation applied with…….

Dersom kumulasjon er anvendt, skal også opprinnelseslandet til de materialene det er kumulert med oppgis.

Oversikt over land i kumulasjonssystemet

Kumulasjon er mulig i alle frihandelsavtaler Norge har inngått gjennom sitt medlemskap i EFTA, i tillegg til gjennom Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin (PEM-konvensjonen). Se lenke til egen oversikt over norske kumulasjonsmuligheter innenfor PEM.