I frihandelsavtalene finnes det to former for opprinnelsesdokumentasjon. I tillegg finnes det ikke-preferensiell opprinnelseserklæring.

Varesertifikat EUR.1

Et varesertifikat utstedes av tollmyndighetene i eksportlandet etter skriftlig søknad fra eksportøren eller dennes bemyndigede representant (under eksportørens ansvar). Eksportøren fyller ut varesertifikat EUR.1 og søknadsskjemaet, og leverer det til tollmyndighetene. Tollmyndighetene skal, før attestasjon av EUR.1 sertifikatet, påse at skjemaene er korrekt utfylt.

Fakturaerklæring

En fakturaerklæring utstedes av eksportøren selv, uten attestasjon fra tollvesenet. Den føres normalt på en faktura eller et annet relevant kommersielt dokument. Det gjelder ulike regler for fakturaerklæringen for firmaer som er såkalte godkjente eksportører og for alle andre eksportører. Liste over godkjente eksportører finnes her. Vær oppmerksom på at det kan gjelde ulike regler i de ulike firhandelsavtalene.

Varesertifikat EUR.1 eller fakturaerklæring som skal bekrefte at varene er produsert i et spesifikt land eller område som Norge har en frihandelsavtale med, for å oppnå preferansetollbehandling ved innførsel i avtalelandet.

Eksportøren som utferdiger en fakturaerklæring eller som søker om å få utstedt et varesertifikat EUR.1, er ansvarlig for å dokumentere at produktene faktisk oppfyller opprinnelsesreglene. Dette skal eksportøren kunne dokumentere både på utstedelsestidspunktet og i ettertid dersom tollmyndighetene ønsker en etterkontroll av opprinnelsesbeviset.

Tolletaten har følgende nettside som beskriver bruken av de ulike opprinnelsesbevisene.

Certificate of Origin

Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse. Det brukes blant annet i forbindelse med lisens- og veterinærbestemmelser i mottakerlandet.

Catch Certificate

I henhold til rådsforordning EC 1005/2008 kreves det fangstsertifikat for fiskeriprodukter som eksporteres fra Norge til EU. Kravet gjelder enten fisken eksporteres direkte eller via tredjeland. Fangstsertifikatet utstedes og valideres på CatchCertificate.no. 

Lagererklæring, jfr. artikkel 14(1) og produksjonserklæring, jfr. artikkel 14(2) i rådsforordning EC 1005/2008 vil også bli utstedt og validert på denne siden.