Avtalen om etablering av Den eurasiske økonomiske union mellom Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan ble undertegnet i Astana 29. mai 2014 med ikrafttreden 1. januar 2015. Fra denne datoen av var eksport til disse landene å betrakte som eksport til ett enhetlig tollterritorium.

Unionen legger opp til tettere økonomisk integrasjon og samordning, med fellesmarked og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft mellom medlemsstatene. Tadsjikistan og Usbekistan har også ytret ønske om å slutte seg til unionen.

Selv om Den eurasiske økonomiske union formelt sett ble etablert 1. januar 2015 pågår det fremdeles en harmonisering av reglene som omhandler importen til Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan, herunder også for fisk og sjømat. Traktatpartene har uttalt at det skal etableres et felles veterinært regelverk for bl.a. import av fisk og sjømat til unionen.

Norges sjømatråd følger utviklingen og forsøker å få oversikt over konsekvensene den vil få for eksporten av fisk og sjømat til traktatlandene, og ber også om tilbakemeldinger fra eksportører som har erfaring med eksport til de tilsluttede landene. Som følge av de tilbakemeldingene vi allerede har mottatt, anmoder vi eksportørene om å gå i dialog med sine importører for å klargjøre hvilke regler som gjelder ved eksport og import av fisk og sjømat.