Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Filippinene trådte i kraft 1. juni og gjør at det blir tollfri handel for de fleste fiskevarer. Avtalen introduserer også nye bestemmelser for å sikre markedsadgang og vurderes som svært god for norsk eksport av fisk og sjømat. 

Nye grep for å sikre markedsadgang for sjømat

Frihandelsavtalen med Filippinene inkluderer flere nye grep for å sikre markedsadgang og forutsigbarhet i handelen med sjømat. Når avtalen trer i kraft vil en rekke viktige fiskeprodukter få nulltoll ved eksport til Filippinene, blant annet fersk og fryst laks og ørret og fryst torsk og makrell. Noen fiskeprodukter vil få gradvis tollnedtrapping over en periode på seks år. Dette gjelder blant annet røkt laks og røkt ørret. Enkelte sjømatprodukter er unntatt avtalens bestemmelser, men de er uten kommersiell betydning for Norge.

I tillegg er frihandelsavtalen med Filippinene den første EFTA-avtalen som inkluderer et eget vedlegg om handel med fisk- og sjømatprodukter. I dette vedlegget legges det sterke begrensninger på hvilke systemer for importlisenser og akkrediteringer som partene kan opprettholde for import av sjømat. Vedlegget er forhandlet frem på bakgrunn av problemer sjømatnæringen har rapportert om knyttet til eksport av sjømat til Filippinene.

Frihandelsavtalens kapittel om veterinære- og plantesanitære tiltak (SPS) er nytt i EFTA-sammenheng og er utviklet for å håndtere særlige utfordringer knyttet til eksport av sjømat. SPS-kapitlet gir regler om inspeksjoner, sertifiseringer og importkontroll av dyr og planter, herunder fisk og fiskevarer. Blant annet følger det av avtalen at importlandet ikke kan stille egne vilkår til sertifikater så lenge sertifikatene er utstedt på engelsk og i tråd med internasjonale standarder. I praksis vil dette innebære at helsesertifikat utstedt av Mattilsynet godkjennes.

Generelt om frihandelsavtalen med Filippinene

Formålet med frihandelsavtaler er å stimulere til økt samhandling og økonomisk samarbeid mellom landene som inngår i avtalen. Frihandelsavtalen mellom EFTA og Filippinene er en såkalt bred avtale, som omfatter handel med varer og tjenester, tekniske handelshindre, veterinære tiltak, konkurranse og immaterielle rettigheter. I tillegg inkluderer avtalen et kapitel om bærekraftig utvikling med bestemmelser om handel, miljø og arbeidstakerrettigheter.

Filippinene har en befolkning på omlag 100 millioner og landet har de seneste årene vært blant de raskest voksende økonomiene i Asia. I 2017 ble det eksportert sjømat fra Norge til Filippinene for 140 millioner kroner. Samlet eksport fra Norge samme år utgjorde omlag 457millioner kroner. Forhandlingsresultatet vurderes som svært godt og det er forventet at avtalen vil bidra til vekst i eksporten av fisk og sjømat til Filippinene.

Frihandelsavtalen ble signert 28. april 2016 og avtalen trådte i kraft 1. juni 2018 for Norge, Sveits, Liechtenstein og Filippinene.

I sidemenyen til høyre kan du laste ned en infografikk som vi har laget for forklare hva frihandelsavtalen går ut på. Denne finnes både i A4 og A3. 

Om EFTA

• Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA) ble etablert i 1960 og skal fremme frihandel og økonomisk samarbeid. EFTA består i dag av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. 

• Sammen med de andre EFTA-landene har Norge inngått 27 frihandelsavtaler med i alt 38 partner land.