På Mattilsynets sider finner du informasjon om utstedelse av eksportdokumenter på fisk og sjømat til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Informasjonen er ment for eksportører og andre eksterne aktører i sjømatbransjen, men de fleste prinsippene er direkte overførbare til eksport av næringsmidler, animalske biprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter fra Norge til tredjeland.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet for virksomheter som produserer og eksporterer fisk og sjømat. Etter søknad kan Mattilsynet utstede eksportdokumenter som brukes ved eksport av sjømatprodukter.

Samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter, samt import av levende dyr, matvarer og andre animalske produkter fra tredjestat (land utenfor EU/EØS-området) registreres i en felles EU-database kalt TRACES (TRAde Control and Expert System). Ved samhandel innen EU/EØS med levende dyr og visse animalske produkter vil første del av helsesertifikatet kunne utfylles i TRACES og deretter sendes elektronisk til Mattilsynet for godkjenning. Dette skal gjøres når Norge er avsenderland.