Med sine 7,5 millioner innbyggere og et sjømatkonsum per capita på 69,8 kg, som er blant de høyeste i verden, er Hongkong et stort og sjømathungrig marked.

Den totale sjømatimporten til Hongkong har vært varierende i de senere år, og i 2017 registrerte man en relativt markant nedgang både i verdi og volum. Nedgangen har snudd i de første seks første månedene i 2018, med en oppgang på fem prosent i verdi. Hvis man sammenligner importen og eksporten finner man derimot at det har vært en markant økning i nettoimporten av sjømat i løpet av de siste fem årene. Importen har falt med 17 prosent, men nedgangen i eksporten har vært langt mer dramatisk, med et fall på over 62 prosent fra 2013 til 2017.

Hong Kong graf 1

Foto: NSC

Samtidig har også egenfangsten falt med 25 prosent de siste fem årene. På tross av fallende importvolum, har importverdien steget fra 22,3 milliarder norske kroner i 2013, til nærmere 30 milliarder kroner i 2017. Total sjømatimport til Hongkong fra Norge var i 2017 i overkant av 14 000 tonn, med en verdi på over 1 milliard kroner. Den totale markedsandelen når det gjelder importvolum er dermed på 3,7 prosent. Laksemarkedet i Hongkong er estimert til 14–15 000 tonn. Importen av laks til Hongkong fra Norge utgjorde i 2017 over 13 000 tonn. Dette gir en markedsandel på laks på om lag 80 prosent. Nærmeste konkurrent er Chile og Kina, med en markedsandel på rundt 5 prosent hver. Norge er tilnærmet enerådende på fersk laks, og har hele 97 prosent markedsandel hittil i 2018.

Hong Kong graf 2

Foto: NSC

Importen av norsk torsk (xue yu) var på beskjedne 82 tonn, men dette gir allikevel en markedsandel på 10 prosent i et relativt lite produktsegment. I 2017 utgjorde laks nesten 93 prosent av den norske eksporten til Hongkong, men det gikk også mindre volumer av blåkveite, lodde, makrell og torsk, og det ble eksportert snø- og kongekrabbe. Det antas også at norsk sjømat blir prosessert og reeksportert fra Kina til Hongkong. Dette gjelder spesielt makrell og lodde, men det finnes ingen beregninger over hvor store volum det her er snakk om.

Den største regionale utviklingen som har inntrådt den siste tiden, er at markedsadgangen for norsk laks til Kina er betydelig bedret. Dette har gitt seg utslag i en gryende vekst i eksport av fersk laks. Prismessig er Kina og Hongkong attraktive markeder. Kiloprisen for laks er 6–8 kr høyere pr kilo enn til EU-markedene. Frem til juli 2018 hadde eksporten av norsk laks økt med over 50 prosent, og ligger nå på nærmere 10 000 tonn. Laksen utgjør over 97 prosent av den norske sjømateksporten til Hongkong. På tross av langt større volum, har lakseprisen holdt seg relativt stabil. Den var i overkant av 71 kroner per kilo i 2017, mot nesten 69 kroner per kilo hittil i 2018.

Konsum

Hongkong er en av regionene i verden med høyest sjømatkonsum med 69,8 kg per capita.5 Over 80 prosent oppgir at de spiser sjømat minst en gang i uken. Beregninger viser at konsumenter i Hongkong konsumerer 152 sjømatmåltid i året. Til sammenligning er snittet i Norge 140 måltider, mens den jevne europeer spiser omtrent 97 sjømatmåltid i løpet av ett år.

Hong Kong graf 3

Foto: NSC

Det konsumeres med andre ord usedvanlig mye sjømat i Hongkong. Konsumenter i Hongkong oppgir god smak og helsemessige fordeler som de to desidert viktigste årsakene til å velge sjømat. Også bekvemmelighet (enkelt å tilberede i en hektisk hverdag) og sunnhet oppgis som gode argumenter for å kjøpe sjømat. På den andre siden ser man at prisaspektet ikke later til å være så viktig, da kun 20 prosent oppgir dette som en grunn til å velge sjømat. Smak og helse er de mest fremtredende driverne for sjømatkonsum globalt.

Hong Kong graf 4

Foto: NSC

Samtidig vurderes opprinnelse som stadig viktigere for å identifisere sjømatprodukter med hensyn til kvalitet, trygghet og bærekraft. Opprinnelsesland er viktig for 98 prosent av respondentene. Vektleggingen av opprinnelse skyldes trolig en rekke matskandaler i regionen i de senere år, og er en stor fordel for norske aktører, gitt den høye anseelsen til Norge som sjømatnasjon generelt og norsk laks spesielt.

Hong Kong graf 5

Foto: NSC

Salgskanaler

Hyper- og supermarked foretrekkes i stadig større grad ved innkjøp av sjømat, hovedsakelig på bekostning av mer tradisjonelle sjømat- og delikatesseforretninger. Om lag 65 prosent av laksen konsumeres i food service, hvor japanske restauranter er den største kanalen. I dagligvarebutikkene selges lakseporsjoner til varmebehandling, og i økende grad «ready to eat» sushi og sashimi.

Hong Kong graf 6

Foto: NSC

Norge ligger nest høyest på kjennskap som sjømatnasjon med 37 prosent, tilsvarende tall for de foregående årene var 32 og 27 prosent. Tilsvarende tall for Japan var i 2018 66 prosent. Holdningen til norsk sjømat har i de senere år blitt styrket i Hongkong, mens posisjonen til Japan er uendret.

Konsumet av laks i Hongkong antas å være på om lag 14–15 000 tonn. Det antas at om lag 80 prosent av laksen i Hongkong blir konsumert rå, som for eksempel sushi og sashimi. Kjennskapen til norsk laks holdt seg på 81 prosent i 2018. Preferansen er på 59 prosent, mot 62 prosent i 2017. Til sammenligning har Chile en preferanse på 1 prosent i 2018. For torsk sin del, foretrekker 35 prosent norsk torsk, opp fra 32 prosent i 2015. Japan er også her er vår sterkeste konkurrent, med en preferanse på 15 prosent. Den høye kjennskapen til norsk laks fører også til at den er utsatt for omdømmesaker i media. Vi har tidligere sett mediesaker på parasitter i laks generelt, høye verdier av tungmetall og ulovlig antibiotika i norsk laks, samt lakselus på norsk laks. Sjømatrådet monitorerer mediene i Hongkong for å fange opp slike saker tidlig.

Hong Kong graf 7

Foto: NSC

Hong Kong graf 8

Foto: NSC

Markedsadgang

Hongkong er et åpent og utadvendt marked med lave eller ingen tollsatser. De har særdeles liberale forhold for import. Gjennom EFTA har Norge frihandelsavtale med Hongkong (fra 2011), som innebærer nulltoll på alle sjømatprodukter. Forholdene for direkte handel med Hongkong vurderes å være gode og forutsigbare. Med nærhet til fastlands-Kina, er Hongkong samtidig påvirket av handelsforholdene mellom Norge og Kina. Med åpning for mer fersk laks fra Norge til Kina, er det grunn til å anta at deler av den økte eksporten til Hongkong går videre til sørlige deler av Kina.

Oppsummering

Hongkong er et av markedene i verden som spiser mest sjømat per person, og er et spesielt spennende eksportmarked på grunn av den høye kiloprisen på laks og frihandelsavtalen som innebærer nulltoll. Opprinnelsesland blir stadig viktigere for folk i Hongkong for å identifisere trygge, bærekraftige og kvalitetsrike sjømatprodukter. Norge har en sterk posisjon både med tanke på kjennskap og preferanse, men er utsatt for negativ medieomtale som kan påvirke omdømmet.