Vi oppfordrer mat- og musikkfestivaler, idrettslag, foreninger og andre organisasjoner som planlegger større eller mindre arrangement til å søke om støtte.

Godfisk er Sjømatrådets merkevare og avsender rettet mot forbrukere i Norge. Godfisk skal gi inspirasjon og kunnskap om sjømat, og bidra til at det blir enklere å velge fisk og skalldyr oftere. Vi har to søknadsfrister i året: 1. oktober og 1. april.

Hovedkategorier av støtteordninger:

Støtten vi gir vil ha nasjonal dekning, gjennom lokale, regionale og nasjonale aktiviteter. Avhengig av støttekategorien kan det blir tilsendt materiell som kan benyttes til arrangementet det søkes om støtte til. 

Råvarestøtte

 • Hvis du skal ha et lite arrangement der det er planlagt å servere sjømat, har du mulighet til å søke om råvarestøtte.
 • Støtten er på inntil 5000 kroner og skal være øremerket råvarer fra havet som benyttes til arrangementet.
 • Ved tilsagn om råvarestøtte vil det bli sendt en materiellpakke bestående av blant annet oppskriftskort, pop-up's og banner/beachflagg som kan benyttes på arrangementet.

Arrangementsstøtte

 • Godfisk kan gi støtte til for eksempel idretts- og kulturarrangementer som også jobber for å fremme sjømat som sunn, enkel og god mat.
 • Det kan bli tildelt inntil 20 000 kroner i støtte til råvarer fra havet, kokker og andre kostnader knyttet til tilbereding og servering av sjømat på arrangementet.
 • Det vil også bli sendt en materiellpakke bestående av pop-up's, banner, oppskriftskort, bærenett, servietter og burgerpapir, som kan benyttes på arrangemente.

Sponsorat

I løpet av året vil Godfisk kunne være synlig på noen større nøkkelarrangement som treffer målgruppen vår. I kategorien Sponsorat skal vi bidra til å skape synlighet for sjømaten i hele landet, i tråd med det vi ønsker å kommunisere – at sjømaten er god, enkel og finnes i et uendelig antall varianter.

Sponsorat-kategorien er forbeholdt større arrangement som har nasjonalt nedslagsfelt både med tanke på målgruppe og mediedekning.

I denne kategorien vil det være særlige krav til at sjømaten har en fremtredende rolle som matalternativ på arrangementet. Det vil kunne forekomme unntak fra denne regelen, blant annet ved matfestivaler.

For å søke om Sponsorat-støtte må du laste opp en søknad og presentasjon av sponsorobjektet i søknadsskjemaet. Her vil søker måtte vise til en klar plan for hvordan Godfisk skal innlemmes i gjennomføringen av arrangementet, og hvordan vi skal nå våre strategiske mål som er:

 • Inspirere til økt sjømatkonsum 
 • Øke synligheten og oppmerksomheten til sjømat 
 • Bidra til matglede og kunnskap om sjømat, sjømatretter og sjømatsesonger 
 • Bidra til positive holdninger til fisk og sjømat 
 • Styrke posisjonen til fisk og sjømat ved valg av proteinkilde til måltidet. 

Vi ber søkere om å sette seg inn i hva «Godfisk» er og hva vi ønsker å kommunisere og oppnå. Vi har et ønske om å vise sjømaten i en ny og spennende drakt - støtte til arrangementer vil gjenspeile dette ønsket. Denne kategorien er ment for større arrangementer med nasjonal dekning og medieinteresse.

Hvem kan få tildelt støtte?

Bakgrunnen for inngåelse av samarbeid gjennom råvarestøtte, arrangementsstøtte eller sponsorat vil alltid ha utgangspunkt i at samarbeidet skal bidra til arbeidet med målene for strategien vår:

 • Inspirere til økt sjømatkonsum 
 • Øke synligheten og oppmerksomheten til sjømat 
 • Bidra til matglede og kunnskap om sjømat, sjømatretter og sjømatsesonger 
 • Bidra til positive holdninger til fisk og sjømat 
 • Styrke fisk og sjømat sin posisjon ved valg av proteinkilde til måltidet. 

I søknaden om støtte må søkeren kunne vise til klare tiltak for hvordan profilen og budskapet til Godfisk skal formidles. Det må finnes en tydelig plan for hvordan vi kan oppnå målene våre om økt sjømatkonsum. I tillegg til at søkeren må bidra til at vi oppnår de strategiske målene våre, vil hensyn til geografisk spredning og antallet deltakere være avgjørende for hvorvidt det blir gitt støtte.

 • Retningslinjene for de forskjellige støttekategoriene finner du som nedlastbare filer til høyre på nettsiden.
 • Vi har to søknadsfrister i løpet av året: 1. oktober og 1. april. 1. oktober gjelder søknader for arrangementer som skal avvikles første halvår det påfølgende året, mens 1. april gjelder for arrangementer som skal avvikles andre halvår i søknadsåret. Etter hver søknadsperiode vil alle søkere få svar på søknaden sin. Kun søknader sendt inn via det nettbaserte søknadsskjemaet vil bli vurdert.

Krav til dokumentasjon og evaluering

 • For utbetaling av støtte må en rapport sendes inn i etterkant av aktiviteten/arrangementet for å dokumentere gjennomføringen av den/de aktivitetene som har fått innvilget støtte.
 • En fullstendig oversikt over aktivitetene som faktisk er gjennomført.
 • En endelig sammenstilling av kostnadene.
 • Bilder som dokumenterer den gjennomførte aktiviteten og synligheten av det tilsendte materiellet. Bilder må være i JPG format og vise hvordan sjømat har blitt profilert / brukt ifm. aktiviteten. Bilder som vedlegges rapporteringen kan bli benyttet av Sjømatrådet i ekstern kommunikasjon og omtale av aktiviteter støttet av Godfisk. 
 • En kvalitativ vurdering som kort oppsummerer erfaringene fra aktiviteten.
 • Dersom det er mulig å kvantifisere effekten, bør dette innlemmes i rapporten. Dette kan for eksempel være antall deltakere eller antall serverte sjømatmåltider.

Faktura

 • Sjømatrådet skal kun motta én faktura fra arrangør etter at aktiviteten er gjennomført. Vedlegg og kvitteringer skal følge med som underlag for fakturaen.
 • Fakturaen skal aldri være på mer enn det som er avtalt. Dersom endelig kostnad blir lavere enn opprinnelig avtalt, skal Sjømatrådets støtte kunne justeres ned tilsvarende. Dersom kostnaden blir høyere enn
  opprinnelige avtalt, skal dette dekkes av søkeren.
 • Forutsatt at Sjømatrådet har mottatt all nødvending dokumentasjon, vil det foretas oppgjør innen 30 dager etter at fakturaen er mottatt.