«Godfisk» er et fellesmerke for alle sjømatprodukter.

Her oppgis generelle retningslinjer for bruk av «Godfisk»-merket på produkter og til markedsføring.

1.    Hvilke produkter kan merkes med merket «Godfisk»

Merket kan kun påføres produkter av «sjømat» som:

 • Er mat til mennesker som klassifiseres under tolltariffens kapittel 3, med unntak av mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde (tolltariffens posisjon 03.05.1000) eller kapittel 16, posisjon 16.04 og/eller 16.05, i norsk tolltariff,
 • Varer der sjømat utgjør minimum 20 prosent av ferdigvaren.

2.    Hvem får adgang til å bruke merket «Godfisk»?

 • Alle aktører som omsetter eller markedsfører sjømat i Norge kan benytte «Godfisk»-merket.

3.    Bruksområder, særskilte krav og vilkår for bruk av merket «Godfisk»

 • Merket kan kun benyttes til markedsføring eller på produkter i Norge.
 • Merket kan brukes til å markedsføre/profilere sjømatprodukter gjennom plassering på f.eks. emballasje (både produkt- og ytteremballasje), markedsføringsmateriell og elektroniske medier.
 • Merket skal kun brukes sammen med eget produktnavn, firmanavn og/eller varemerke/logo. Merket «Godfisk» skal fremkomme som et tilleggsmerke til den lovbestemte merkingen av næringsmidler og eget varemerke/logo. Det forutsettes derfor at «Godfisk»-merket ikke dominerer merkingen og at eget varemerke/logo ikke er utformet slik at det kan forveksles med merket «Godfisk».
 • Bruken av merket skal være ensartet og i henhold til disse retningslinjer.
 • Brukeren aksepterer at Sjømatrådet er eier og rettmessig innehaver av merket «Godfisk», og at brukeren ikke oppnår noe eierskap til eller rett til å bruke merket utover det som følger av disse retningslinjene og vilkårene for bruk av merket «Godfisk», og
 • Brukeren anses for å ha akseptert de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår for bruk av merket «Godfisk» umiddelbart i det merket tas i bruk. 

4.    Kontroll med bruk av merket «Godfisk»

 • Den enkelte bruker må selv føre kontroll med at;

(i)   deres produkter hvor merket «Godfisk» påføres, regnes som «sjømat» i henhold til disse retningslinjene og vilkårene for bruk av merket, og

(ii)   at man ellers innehar de nødvendige tillatelser, vilkår og konsesjoner fra myndigheter som måtte kreves for egen virksomhet, samt følger all lovgivning knyttet til merking av matvarer, herunder EUs matmerkingsregelverk.

5.    Følger av uberettiget eller ureglementert bruk av merket «Godfisk»

 • Produkter markedsført med merket «Godfisk» i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår skal, dersom Sjømatrådet krever det, umiddelbart trekkes tilbake fra markedet. Brukere som har tatt merket i bruk og påført merket på produkt(ene) vil regnes som ansvarlig, og vil være den som er ansvarlig for å dekke alle kostnader og tap som påløper i forbindelse med tilbaketrekkingen.
 • Sjømatrådet kan når som helst trekke tilbake adgangen til å bruke merket «Godfisk» dersom brukeren;

(i)   anvender seg av urimelig, herunder villedende, handelspraksis,

(ii)   anvender merket i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår på en slik måte at det enten er villedende markedsføring og/eller det undergraver Sjømatrådets og/eller merkets posisjon og anseelse i markedet, hos forbruker og/eller hos myndigheter, og/eller

(iii)    brukeren tidligere har mottatt advarsel om at bruk av merket er i strid med retningslinjene og vilkårene, og en ny hendelse hvor merket er brukt i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår konstateres.

 • Dersom merket blir brukt på en måte som anses å stride mot pkt (i) - (iii) over, bortfaller retten til enhver videre bruk av merket «Godfisk». Produkter med merket påført skal, med mindre annet eksplisitt tillates av Sjømatrådet, umiddelbart tilbakekalles.
 • Sjømatrådet kan for øvrig gjøre rett på og kreve de sanksjoner som norsk lovgivning til enhver tid hjemler, herunder især, men ikke begrenset til, de sanksjoner som markedsføringsloven av 9. januar 2009 nr. 2 gir hjemmel for.

6. Varighet

 • Sjømatrådet kan når som helst endre disse retningslinjene og vilkårene for bruk av merket «Godfisk», forutsatt at det gis en rimelig frist for etterlevelse av reviderte retningslinjer og bestemmelser.
 • Endringer kunngjøres på www.seafood.no.