Produsenter som ønsker å eksportere restråstoff til humant konsum må være registrert i en egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norges sjømatråd. Neste frist for innsending er 1. juni 2017.

Eksport av restråstoff til humant konsum

Mattilsynet har forhandlet med Sør-Korea om eksport av restråstoff til humant konsum. Dette gjelder hoder, rogn og melke fra torsk Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis). For å være godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres, jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013.  

Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres. Vedlagt registreringsskjema må fylles ut og sendes som Excel-fil til Norges sjømatråd: markedsadgang@seafood.no

Alle registeringer må være Sjømatrådet i hende innen 1. juni 2017. Norges sjømatråd vil oversende en samlet liste over produsentene til Mattilsynet etter fristens utløp. Godkjente produsenter vil publiseres når listeføringen er bekreftet av MFDS.

Listen vil oppdateres to ganger i året. Neste frist er 1. desember 2017.

For ytterligere informasjon, se Mattilsynets nettside om eksport til Sør-Korea.