Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen trådte i kraft 22.06.2020.

Stortinget besluttet 19. juni 2020 å etablere en midlertidig statlig garantiordning for reforsikring av kortsiktig kredittforsikring. Garantiordningen er et midlertidig tiltak i lys av COVID-19-pandemien. Formålet med ordningen er å gi risikoavlastning til kredittforsikringsselskaper med aktivitet i Norge, slik at de kan opprettholde sine tilbud til bedrifter i Norge i 2020, til tross for betydelig økt risiko i markedet. Garantiordningen ble notifisert til EFTAs overvåkingsorgan ESA 15. juni 2020 og godkjent av ESA i brev av 18. juni 2020.

Garantiordningen innebærer at staten tar risiko på vegne av kredittforsikringsselskapene. Bedriftene kan dermed henvende seg som normalt til sine forsikringsselskaper.

Det er Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som har etablert og som forvalter garantiordningen. Garantiordningen forvaltes i henhold til de rammer som fremgår av det reviderte Regelverk for GIEKs garantiordninger (se lenke under). 

Sjømatnæringen er en stor bruker av kortsiktig kredittforsikring og det har vært viktig for næringen å få på plass en slik ordning som nå er vedtatt. Innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge.

Se pressemelding på regjeringen.noGIEK og ESAs nettsider

Se tildelingsbrevet GIEK - Tillegg til tildelingsbrev  2020 - Etablering og forvaltning av midlertidig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring fra Nærings- og fiskeridepartementet.  

Se revidert Regelverk for Garantiinstituttet for eksportkreditts (GIEKs) garantiordninger. Regelverket har virkning fra den 20.06.2020.