Matdepartementene har fastsatt ny mateksportforskrift som gjelder eksport til land utenfor EØS. Forskriften trådte i kraft 15.juli 2020.

 

Matdepartementene har fastsatt ny mateksportforskrift som gjelder eksport til land utenfor EØS. Forskriften trådte i kraft 15.juli 2020. Med matdepartementene menes Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Mateksportforskriften gjelder for eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS. Forskriften gir bestemmelser for både eksportører og produsenter ved eksport.

Systemet og rutinene for utstedelse av helsesertifikater er uendret. Mateksportforskriften gir imidlertid nytt hjemmelsgrunnlag ved søknadsbehandlingen.

Forskriften tydeliggjør kravet om internkontroll, krav til produsenten ved eksport og Mattilsynets plikt til å utstede helsesertifikat dersom vilkårene i mateksportforskriften er oppfylt.

Mattilsynet vil veilede om den nye forskriften.

Se Informasjon om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS på Mattilsynets nettsider.

Den nye mateksportforskriften er tilgjengelig på lovdata.no.

Se kunngjøring på Mattilsynet.no

Se kunngjøring fra Nærings- og fiskeridepartementet.