Tolldirektoratet krever at eksportører som utferdiger et opprinnelsesbevis skal kunne dokumentere opprinnelsen på varen som eksporteres. Løsningen for eksportører av sjømat er at nasjonal leverandørerklæring blir en del av landings- og sluttseddelen.

Handelsavtaler, herunder frihandelsavtaler i regi av EFTA og EØS-avtalen, inneholder vilkår om norsk opprinnelse, blant annet krav om at besetningen på norske fiskefartøyer må være minst 75 % norsk. I forhold til verifisering av preferanseopprinnelse på sjømat har Tolldirektoratet etterspurt bedre dokumentasjon for å kunne tilfredsstille internasjonale krav. Tolldirektoratet har i den anledning vært i dialog med Sjømatrådet, salgslagene og Sjømat Norge for å finne en løsning.

Av hensyn til flåteleddet og eksportørene er man kommet frem til at endring av landings- og sluttseddelen er den mest praktiske og effektive løsningen for både forvaltningen og næringen. Endringene på landings- og sluttsedlene er beskjedne. Rubrikk for «Antall mann» døpes om til «Besetning» og det innføres nytt felt for «Herav norsk» for å stadfeste nasjonaliteten til besetningen.

Ved å fylle ut feltene for «Bemanning» og «Herav norsk», vil nasjonal leverandørerklæring automatisk fremkomme dersom nasjonalitets- og bemanningskravet er innfridd. Landings- og sluttseddelen erklærer følgelig at produktet er av norsk preferanseopprinnelse og leverandørerklæringen vil automatisk fremkomme i merknadsfeltet på seddelen: «Leverandøren av produktene omfattet av dette dokumentet erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har NORSK preferanseopprinnelse». Dersom bemanningskravet ikke er innfridd eller fartøyet ikke er norsk, vil nasjonal leverandørerklæring ikke fremkomme på seddelen.

Salgslagene jobber nå med å ferdigstille nye sluttsedler i samarbeid med sine systemleverandører. Man antar at arbeidet vil være ferdigstilt i løpet av september. Sjømatrådet vil komme med oppdatert informasjon når reviderte landings- og sluttsedler settes i drift.

Se utfyllende informasjon lagt ut av Tolldirektoratet.