Transportbestemmelser

  • Oversikt over alle lovendringer i Norge som følge av korona finnes her.
  • Reisebegrensninger gjelder ikke for godstrafikk slik de gjør for persontrafikk.
  • EU prioriterer godstrafikk på grensene, og dette går nå tilnærmet som normalt etter midlertidig stopp tidligere i forrige uke. EU er tydelig på at lokale bestemmelser ikke skal sette godstrafikken i fare.
  • Sjøfartsdirektoratet redegjør nærmere for hvordan man skal forholde seg til mannskapsbytte og andre som skal ombord i fartøy. For de som skal mønstre av gjelder karanteneregler jf. Karanteneforskriften, og man har dermed unntak fra hovedregelen om karantene i 14 dager, men mindre det er påvist symptomer.
  • For dem som skal mønstre på (eller av andre grunner skal ombord) henstilles rederiet til å ha gode rutiner for at sikkerheten ivaretas under rådende forhold.

Mattilsynet

Tollvesenet

EU-kommisjonen

Arbeidsbestemmelser

  • Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i utlendingsforeskriften (oppholdstillatelse for sesongarbeidere) som følge av koronaviruset.
  • Sjømat Norge har gitt innspill på arbeidstidsbestemmelser.