Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet gjennomførte 29. og 30. mars møter med de kinesiske veterinærmyndighetene CNCA og AQSIQ vedrørende markedsadgangen til norsk sjømat. Dette var det første møtet mellom myndighetene på over 6 år. Stemningen i møtene var positiv og  fremtidsrettet. 6 år uten fysiske møter har medført et behov for å gjenreise forståelse på begge sider rundt viktige områder. Konstruktive relasjoner skal gjenoppbygges for å få et tillitsfullt samarbeid fremover. CNCA og AQSIQ er opptatt av at handelen med sjømat mellom Norge og Kina skal øke . 

Frist for regodkjenningslistene

I møtet med CNCA fremgikk det at vi kan se bort fra godkjenningsfristen 26. april. Virksomheter som allerede er godkjent kan fortsette å eksportere sjømat til Kina også etter 26. april. CNCA påpekte at de ikke ønsket at handelen skulle bli påvirket som følge av overskridelse av tidsfristen.

Samtidig ba CNCA om utfyllende informasjon om produsentene. Anmodningen vil bli besvart så snart det lar seg gjøre av norske myndigheter. Dette vil bidra til at CNCA vil godkjenne nyregistreringer og revideringer samt gi alle nåværende godkjente virksomheter formell regodkjenning.

Fiskehelse

Fiskehelse ligger i bunnen for utfordringene med helsesertifikatet og de tre suspenderte fylkene. Det er spesielt ILA og PD som bekymrer kinesiske myndigheter med tanke på Kinas økende produksjon av regnbueørret. I møtet med AQSIQ Department of Exit Entry ble fiskehelse grundig gjennomgått og drøftet. Det kom frem at det er manglende forståelse for laksens produksjonsmetode i Norge. Økt kunnskap om laksens produksjonsmetode og potensiell risiko for kinesisk produksjon blir det viktig å etablere en felles forståelse og enighet om.

Veterinære tester og karantenetid

Norske myndigheter tok opp utfordringer knyttet til de veterinære testene og lang karantenetid. Kinesiske myndigheter viste til at økt forståelse for den norske lakseproduksjonen vil forbedre situasjonen på litt lengre sikt.

Nye godkjente arter

I henhold til kinesisk regelverk vil arter som tidligere har vært eksportert til Kina kunne bli raskt godkjent. Arter som ikke tidligere har vært eksportert blir gjenstand for en risikovurdering. Norske myndigheter vil samle inn dokumentasjon om arter som tidligere er eksportert til Kina og sende over til kinesiske myndigheter. Arter som tidligere ikke har blitt eksportert må det påregnes noe mer tid å få godkjent.

Fiskemel og krillmel

Fiskemel og krillmel for humant konsum skal godkjennes av AQSIQ Exit Entry Department mens dyrefôr godkjennes av AQSIQ Animal Plant Quarantene Department. Deretter må produksjonsenhetene godkjennes og registreres via CNCA. Godkjenning av fiskemel og krillmel vil prioriteres i dialogen med kinesiske veterinærmyndigheter.