Kort fortalt innebærer avtalen at alle tollettelser (preferansetoll) for sjømat, som Norge har hatt til Storbritannia gjennom EØS-avtalen, videreføres og noen forbedres. Avtalen har ennå ikke trådt i kraft. 

Den 4. juni 2021 kunne norske myndigheter bekrefte at Norge har inngått en frihandelsavtale med Storbritannia. Les pressemeldingen om avtalen her. I den forbindelse ble det offentliggjort et forslag til avtale som skal behandles i Stortinget. Forslaget kan du lese her. Hele forslaget til avtale på engelsk ligger bakerst i dokumentet.

Avtalen for frossen hvitfisk


Den nye avtalen innebærer blant annet tollfrihet for fersk og fryst hel hyse og torsk. Storbritannia er et svært viktig marked for vår fryste hyse, og uten en avtale ville hyse hatt 6 prosent toll. Torsk ville hatt 12 prosent toll.

Når det gjelder fryste fileter, har vi fått tollfrihet på tilnærmet all hvitfisk, unntatt torsk, der vi har fått en tollfri kvote på 4000 tonn årlig.
Norge har fått nulltoll på fryste hysefileter.

Avtalen for reker

Fra 1. januar 2023 kan fryste pillede reker i pakning over 2 kg eksporteres tollfritt til Storbritannia. Ved avtalens ikrafttredelse vil tollsatsen trappes ned fra 7,5 til 5 prosent for eksport ut over den tollfrie kvoten som er etablert for i år. Neste år trappes tollsatsen ytterligere ned til 2,5 prosent for eksport ut over en tollfri kvote på 1560 tonn. Varelinjene som inngår i kvoten er uendret fra EU-kvotene, dvs. at kvoten dekker fryste pillede reker i pakning over og under 2 kg og reker i lufttett emballasje. Etter at fryste pillede reker har fått nulltoll vil disse varenummerne utgå fra kvoten, slik at kvoten kan brukes i sin helhet på fryste pillede reker i pakning under 2 kg og reker i lufttett emballasje. Kvoten vil fornyes hvert år.  

 
Avtalen for pelagisk


Det vil være tollfrihet for fryst filet av makrell fra avtalens ikrafttredelse.

Det etableres følgende årlige kvoter for pelagiske arter:

·         fryst makrell: 606 tonn

·          fryst sildefilet: 610 tonn

·         fryst sild: 800 tonn

·         Sild, saltet eller i lake og krydder- eller eddiksild: 200 tonn

Der det var overlappende permanente og midlertidige kvoter til EU, er disse nå slått sammen.

Avtalen for skalldyr og laks

Frihandelsavtalen har gitt oss tollfri markedsadgang for levende, ferske og fryste produkter av krabbe, deriblant kongekrabbe, snøkrabbe og taskekrabbe.

Når det gjelder laks, ligger tollsatsene på 2 prosent for fersk og fryst hel og filet, 12 prosent på røkt laks og 4 prosent for annen bearbeidet laks.

Veterinær grensekontroll


Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet legges det opp til effektiv veterinær grensekontroll for å sikre at sjømaten ikke forringes på grensen, men kommer raskt ut på markedet.

Norske varer skal behandles på samme måte som varer fra EU, noe som har vært særlig viktig for den norske sjømatnæringen.

Ellers innføres helsesertifikater fra 1. oktober 2021, samt veterinær grensekontroll fra 1. januar 2022.