I juni 2016 vedtok Storbritannia å forlate EU. Siden da har det vært forhandlinger om forholdet mellom EU og Storbritannia, og forholdet mellom Norge og Storbritannia.

Ut 2020 vil det ikke være noen endringer som får betydning for norsk sjømateksport. Sjømateksporten ut året vil med andre ord skje på samme måte som tidligere.

Fra 1. januar 2021 går imidlertid overgangsavtalen ut. Storbritannia vil da offisielt være et tredjeland utenfor EU. Forhandlinger om en fremtidig frihandelsavtale pågår enda. Skulle frihandelsavtalen ha tredd i kraft fra 1. januar var vi avhengige av at forhandlingene skulle vært ferdige innen 9. oktober – det ble de ikke. Norge og Storbritannia har derfor blitt enige om en midlertidig avtale (overgangsavtale) som vil tre i kraft 1. januar 2021.  

Midlertidig avtale fra 1. januar 2021

Den midlertidige avtalen som er fremforhandlet mellom Norge og Storbritannia vil i stor grad være lik no deal-avtalen som ble fremforhandlet i 2019. Den nye overgangsavtalen omhandler kun toll, og regler som gjelder kvalitet og veterinære standarder er ikke inkludert. Fra 1. januar vil det bli innført krav om elektronisk forhåndsvarsling av all eksport til Storbritannia. Dette kan endres på sikt dersom Norge og Storbritannia blir enige om en sikkerhetsavtale hvor forhåndsvarsling ikke vil være nødvendig.

Når det gjelder tollnedsettelser og tollfrie kvoter, vil det aller meste være likt dagens regime, men nedskalert til Storbritannias estimerte andel av handelen.

Se Tolletaten sine sider for oppdatert informasjon til næringslivet.

Se også NHO sine sider for ytterliggere informasjon.

Tolltariffen

Storbritannia har publisert sin tolltariff gjeldende fra 2021, som i stor grad speiler EUs tollsatser i dag. Med den midlertidige avtalen vil alle etablerte tollpreferanser, inkludert opprinnelsesregler (preferansetoll), videreføres. De tollfrie kvotene på sjømat vil i stor grad være de samme. Det kan derimot skje endringer i regelverket for varer med restriksjoner. Det er viktig å understreke at innholdet i den endelige frihandelsavtalen mellom Norge og Storbritannia fortsatt er uavklart.

Veterinære forhold

På det veterinære området er Norge harmonisert med EU gjennom EØS-avtalen. Dette har ført til en enklere bevegelse av sjømat over grensene, blant annet uten veterinær grensekontroll mellom EU-landene. Når Storbritannia trer ut av EU vil de være et tredjeland. Dette vil i praksis bety at det eksempelvis innføres en tredjelands veterinær grensekontroll.

Allerede fra 1. januar 2021 vil Storbritannia bli ansett som et tredjeland. Grensepasseringer vil derfor bli mer krevende enn det vi kjenner i dag. Storbritannia har skissert tre faser for implementering av tredjelandskontroll. Tidspunktene for når de tre fasene trer i kraft har blitt endret, og er per dags dato som følger: 

  • Fase 1: Fra 1. januar 2021 skal all levende sjømat sjekkes på grensen.
  • Fase 2: Fra 1. oktober 2021 (tidligere 1. april 2021) skal all eksportert sjømat følges av et helsesertifikat og sjekkes veterinært hos mottaker.
  • Fase 3: Fra 1. januar 2022 (tidligere 1. juli 2021) vil det bli innført en full tredjelandssjekk ved grensestasjonen.

Les offisiell uttalelse om endring av tidspunkt for fasene her

Potensielle endringer og konsekvenser

Det er likevel viktig å merke seg at det uansett kan bli noen endringer, blant annet i tollprosedyrer innad i Storbritannia. Kapasitetsutfordringer vil nok føre til forsinkelser på grensene både i Storbritannia, men også i land som Frankrike, Nederland og Belgia.