Å klassifisere en vare i tolltariffen betyr å finne det riktige varenummer på varen i tolltariffen.

Nummeret er nøkkelen for å kunne finne korrekte toll- og avgiftsopplysninger både ved eksport og import. Nummeret er også viktig for at den offisielle handelsstatistikken blir så korrekt som mulig.

Når en vare skal klassifiseres i tolltariffen er det visse regler som må følges. Reglene som heter de alminnelige fortolkningsregler gir retningslinjer for valg av riktig posisjon og omhandler de prinsipielle retningslinjer som gjelder ved klassifisering i HS-nomenklaturen. 

Nyttige hjelpemidler ved klassifisering

  • Tollvesenets nettsider. Tollvesenets temasider om klassifisering tar for seg den logiske oppbygningen av et varenummer samt gir noen eksempler på hvordan tolltariffen skal leses for å finne fram til korrekt varenummer.
  • HS-kommentarer. HS-komiteen har utarbeidet disse kommentarene, og de tjener som viktige fortolkningsmomenter ved klassifisering av varer. Kommentarene er bygget opp i samsvar med tolltariffen og beskriver ofte i detalj hvilke varer som de respektive avsnitt, kapitler eller posisjoner omfatter. De fleste kapitler starter med alminnelige bestemmelser som beskriver hva kapitlet omfatter, og inneholder av og til enkelte definisjoner. Hver enkelt posisjons vareomfang blir beskrevet mer utførlig, og en rekke eksempler nevnes.
  • TASS. Databasert informasjonssystem. Ordet TASS står for: TArifferingsStøtteSystem. Når bindende forhåndsuttalelse om varers klassifisering er fattet, legges dette inn i TASS.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger hjelp til klassifiseringen.