Norges sjømatråd ber om at alle bransjer innen sjømatnæringen kommer med innspill på framtidig sammensetning av våre markedsgrupper. Dette innebærer konkrete forslag til kandidater. Frist for innspill er satt den 15. november 2019  

Hver bransje er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Disse sikrer at Sjømatrådets ressursene brukes i samråd med næringen. Markedsgruppene skal fungere som en diskusjons- og kommunikasjonsarena. De bidrar til at arts- og bransjestrategier, aktivitetsområder og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med Sjømatrådets vedtatte overordnete strategi. Markedsgruppene er rådgivende overfor administrasjonen og styret i Sjømatrådet.

Markedsgruppene er satt sammen av medlemmer fra de ulike bransjene. Hvitfisk, konvensjonell, skalldyr, laks og ørret og pelagisk har hver sin markedsgruppe. Vi ber om at organisasjoner som representerer fiskere, oppdrettere, industri og eksport foreslår kandidater.

I sammensetningen av gruppene skal det legges vekt på det enkelte medlems kompetanse, og at medlemmene samlet representerer de ulike bransjene. Vi etterstreber en sammensetning hvor minst 40% av hvert kjønn er representert. Medlemmene oppnevnes som ressurspersoner, og ikke som representanter for en organisasjon/bedrift.

Styret i Sjømatrådet fastsetter antall medlemmer i hver markedsgruppe og oppnevner disse, samt markedsgruppenes leder.

Medlemmene oppnevnes for to år av gangen, fra 1. januar til 31.desember i det påfølgende året. Innspill på kandidater ønskes for alle markedsgrupper, uavhengig om medlemmer står på valg eller ikke.

Norges sjømatråd jobber sammen med den norske fiskeri- og havbruksnæringen for å utvikle markeder for norsk sjømat. Vi har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet. Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet. Sjømatnæringen finansierer selv Sjømatrådet gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.

Tilbakemelding:

Vi ber om at alle bransjer innen sjømatnæringen kommer med innspill på framtidig sammensetning av markedsgruppene. Dette innebærer konkrete forslag til kandidater.

Innspill sendes til mail@seafood.no. Merk emnefeltet med «Innspill markedsgrupper»

Eventuelle spørsmål kan rettes til Trond Rismo: tr@seafood.no, tlf: 992 95 059

Frist for innspill: 15. november 2019

 

Vedlegg: sammensetning av dagens markedsgrupper