Sjømatrådet inviterer organisasjoner, salgslag, selskaper og øvrige interessenter i næringen til å foreslå nye kandidater til markedsgruppene. Styret i Sjømatrådet oppnevner medlemmer for to år av gangen. Frist for å fremme kandidater er 10. november 2021.  

Markedsgruppene er rådgivende
De viktigste sjømatbransjene er representert med egne rådgivende markedsgrupper i Sjømatrådet. Markedsgruppene skal fungere som en diskusjonsarena og bidra til at arts- og bransjestrategier, aktivitetsområder og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med Sjømatrådets vedtatte overordnede strategi, og er i samråd med næringen.
Markedsgruppene er rådgivende overfor administrasjonen og styret i Sjømatrådet. 

Sjømatrådets styre oppnevner medlemmene
I sammensetningen av de ulike markedsgruppene skal det legges vekt på det enkelte medlems kompetanse og at gruppen samlet representerer et tverrsnitt av de ulike bransjene. Sjømatrådets mål er at begge kjønn skal være representert i markedsgruppene og vi etterstreber en sammensetning hvor minst 40 prosent av hvert kjønn er representert.

Medlemmene oppnevnes som ressurspersoner, og ikke som representanter for en organisasjon eller bedrift.  Styret i Sjømatrådet fastsetter antall medlemmer i hver markedsgruppe og oppnevner markedsgruppens leder og medlemmer. Medlemmene oppnevnes for en to-årsperiode, fra 1. januar til 31. desember i det påfølgende år.   

Sjømatrådet ønsker innspill til nye medlemmer
Sjømatrådet inviterer organisasjoner, salgslag, selskaper og øvrige interessenter i næringen til å fremme innspill til nye kandidater til markedsgruppene. Frist for innspill settes til 10. november.

Innspill sendes til Trond Rismo: tr@seafood.no.  
Merk emnefeltet med «Innspill markedsgrupper»   

Spørsmål kan rettes til Trond Rismo: tr@seafood.no, tlf: 992 95 059.    

Dagens markedsgrupper.