Nylig ble det utgitt en revidert Norsk Standard for kvaliteten på skrei og produkter av skrei.

- Den nye standarden for skrei har kriterier for hel fisk og biprodukter, og på kvalitetskriterier for filetprodukter, sier Trond Rismo fra Norges sjømatråd.

- Sjømatrådet har i høst vurdert behovet for revidering. Etter tilbakemeldinger fra næringen er det identifisert flere områder som i dag er utdatert eller legger begrensinger for videreutvikling av arbeidet med skrei, legger Rismo til.

Han forteller at Norges sjømatråd har en egen merkeordning for «kvalitetsmerket skrei», og som kjent er det kun skrei og skreiprodukter som oppfyller kravene i standarden som kan selges med kvalitetsmerket.

Kvalitetskravene i SN/TS 9406 starter 2022


Ifølge prosjektleder Rolf Duus ved Standard Norge kan norske sjømatbedrifter tilby skrei av stabil, førsteklasses kvalitet til kunder i inn- og utland ved å følge de justerte kvalitetskravene i SN/TS 9406.

Det er viktig at norske sjømatbedrifter inngår lisensavtale med Norges sjømatråd for å benytte ordningen. Ved å inngå avtale forplikter bedriften seg til å følge kvalitetskravene som beskrives i nettopp SN/TS 9406. Bedriften forplikter seg også til å la tredjepart/sertifiseringsorgan kontrollere at praktisering av merking med kvalitetsmerket for skrei er i overenstemmelse med kvalitetsstandarden.

Det er planlagt at SN/TS 9406 skal brukes i skreisesongen 2022. Den nye utgaven er først utarbeidet og utgitt som en teknisk spesifikasjon (TS). Den tekniske spesifikasjonen skal videreutvikles i løpet av 2022 til en Norsk Standard.

De viktigste endringene


Det er en egen komité som har arbeidet frem de nye endringene, og komiteen besto av representanter fra fiskerinæringen i Norge (fiskemottak, produsenter av fiskeprodukter, interesseorganisasjoner og eksportører som omsetter skrei).

De viktigste endingene er som følger:

  • Det er gjort endringer i enkelte termer og definisjoner.  
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 ºC før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 ºC før utsendelse fra produksjonsanlegget.  
  • Det er gitt nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge.  
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake.
    • Salgordrekrav før pakking er fjernet
    • Endring av tidskrav på 24 timer før filetproduksjon  

Endringene krever ikke endring i eksiterende lisens.

For mer informasjon, se https://seafood.no/markedsforing/Merke-og-finansieringsordninger/kvalitetsmerket-skrei/