Sjømatrådet ber om innspill på hvilke markeder som er viktige å prioritere med egen tilstedeværelse fremover.

Sist Sjømatrådet gjennomførte en evaluering av utekontorstrukturen var i 2017/2018. Det er nå naturlig å gjennomføre en ny evaluering for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig plassering av utekontorene for fremtiden.  

- Vi ber derfor om innspill fra alle bransjer innen sjømatnæringen og våre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene, sier Børge Grønbech, konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd.

I vurderingen vil vi legge til grunn:

 • utviklingstrekk i markedene
 • innspill fra de ulike bransjene i sjømatnæringen
 • innspill fra våre samarbeidspartnere i markedene
 • Sjømatrådets strategiske og finansielle plattform 

Sjømatrådets tilstedeværelse

Sjømatrådet har sjømatutsendinger i 13 land og gjør markedsinvesteringer i 27 land verden over. Vi er også en del av myndighetenes virkemiddelapparat for næringsfremme i utlandet (Team Norway), og er i de fleste markeder samlokalisert med utenrikstjenesten og/eller Innovasjon Norge.   

Hovedkontoret vårt er i Tromsø, hvor 50 medarbeidere jobber i fagavdelinger og i viktige, operative støttefunksjoner for sjømatnæringen og markedene. 

Sjømatrådets uteoperasjoner fyller flere roller og leverer på et bredt spekter av oppgaver: 

 • Øke verdien av norsk sjømat gjennom økt etterspørsel og kunnskap om norsk sjømat. 
 • Bygge kjennskap, preferanse og omdømme for norsk sjømat.  
 • Styrke sjømatnæringens og norske myndigheters innsikt i markedene. 
 • Bidra til å sikre og bedre markedsadgangen for norsk sjømat i tett samarbeid med myndighetene, næringen og næringsorganisasjonene. 
 • Representere og promotere norsk sjømatnæring og dens produkter på ulike arenaer. 
 • Beredskapsarbeid relatert til norsk sjømat og norsk sjømatnæring. 
 • Strategisk samarbeidspartner for eksportørene som satser i de ulike markedene og følge opp aktiviteter som gjøres i samarbeid med enkeltselskaper (bedriftsinitiativ). 

Send innspill

Sjømatrådet ønsker innspill på hvilke markeder som er viktige å prioritere med egen tilstedeværelse. Vurderinger av fortsatt behov for tilstedeværelse i de markedene vi allerede er i, samt eventuelle innspill på nye markeder står sentralt i arbeidet.  

Spørsmål kan rettes til Børge Grønbech: bg@seafood.no, mob. 909 11 172 

Frist for innspill: 13. oktober 2022

Innspill sendes til mail@seafood.no.
Merk emnefeltet med: "Innspill sjømatmarkeder" 

Vedlegg: Innspill til utekontorstruktur med oversikt over norsk sjømat sin posisjon i markeder hvor Sjømatrådet har aktiviteter. 


Les mer om Norges sjømatråd

Norges sjømatråd sin siste årsmelding

Våre kontorer og prioriterte markeder