Sjømatnæringen er en næring i utvikling, endring og vekst. Endringene skjer på flere områder, blant annet i rammevilkår, eierstruktur, produktutvikling, markedstrender og markedsadgang. Dette danner viktige premisser for Sjømatrådets arbeid. 

Sjømatrådet er til for sjømatnæringen, for alle sektorer, arter og bedrifter. Vi har det siste året vært gjennom en større endringsprosess. Både som følge av lavere budsjetter og signaler fra dere i næringen. Formålet med samtlige endringer har vært at vi ønsker å levere enda bedre og mer effektivt.

Sjømatrådet må være i forkant og vi må være organisert på en slik måte at vi raskt kan gjøre endringer. Vi forvalter midler fra sjømatnæringen og må kontinuerlig sikre en mest mulig effektiv utnyttelse av disse basert på behovene i de ulike sektorene og statusen i markedene.

Endringer for å effektiviserer

Det siste året har vi jobbet med å tydeliggjøre artsstrategier basert på behov i næringen. Vi har jobbet med vår rolle og strategi for å gi en tydelig retning for veien videre.

Sjømatrådet har fokus på å ta ut synergier på tvers av markedene. Vi har blant annet utarbeidet en global merkeidentitet for norsk sjømat og et globalt markedsførings- og kommunikasjonskonsept for alle arter i alle markeder vi er tilstede. Vi har standardisert en løsning for bedriftssamarbeid og systematisert lisensieringsordningen.

Vi vil utarbeide et årshjul for 2018, for alle markedene og artene, med oversikt over alle våre aktiviteter, som mediekampanjer, messer eller PR tiltak. For fremtiden skal årshjulene være klar tidlig på høsten året før. Vi jobber også med å optimalisere leveransene til næringen ved å øke digitaliseringsgraden.

Vi har også sendt ut en invitasjon til bransjeorganisasjonene om å gi innspill til hvilke markeder næringen ønsker at Sjømatrådet skal være tilstede og hvilken organisering av utekontorstrukturen som vil være mest effektiv fremover. Vi har til hensikt å ta en beslutning før sommeren 2018.

Alt dette gjør vi for at dere i næringen skal få enda større nytte av det arbeidet Sjømatrådet gjør og for at vårt samarbeid skal forbedres og forenkles.

Omorganisering og nedbemanning

Den siste tiden har Sjømatrådet gjennomført en nedbemanningsprosess ved hovedkontoret og er nå i gang med å sette en optimal organisering. Etter nedbemanningen og intern omorganisering har vi ikke klart å fylle alle posisjoner og kompetanseprofiler vi trenger fremover. Vi starter derfor nå med rekruttering av ny kompetanse til selskapet. Når vi er i mål med omorganiseringen vil vi ha gått fra å være 52 til 40 fast ansatte ved hovedkontoret. Dette inkluderer nyansettelser.

Vi vet at slike prosesser kan skape usikkerhet om hva vi kan levere. Vi ønsker derfor med dette å gi dere i sjømatnæringen en forsikring om at vi fremdeles skal levere godt fremover. Vi legger også med litt informasjon om ny organisering og hvem dere kan kontakte i Sjømatrådet.

Viktige kontaktpunkter

Kjerneteam for næring

Bransjeansvarlige erstattes med et kjerneteam for næring. Næringsteamet vil ivareta viktige funksjoner som markedsgrupper, artsstrategier, styringsgrupper. I tillegg skal teamet sikre at næringens behov er ivaretatt i Sjømatrådets arbeid samtidig som man ivaretar synergier på tvers av bransjene.

Hovedansvarlige for næringsteamet er Trond Rismo og Tom Jørgen Gangsø. Jan-Eirik Johnsen har ansvar for bedriftssamarbeid (bedriftsinitiativ, lisensiering og kvalitetsmerker) og Synne Gulbrandsen vil være prosjektleder for næringsteamrelaterte prosjekter.

Markedsføring

Markedsføringsteamet har ansvar for at markedsføring av Sjømat fra Norge er basert på samme globale konsept i alle markeder, at konsept og materiell til enhver tid er oppdatert og at markedsføringen gjøres på en slik måte at næringsaktørene kan gjøre seg nytte av den i sitt salgs- og markedsarbeid. Fokus på opphavsmarkedsføring og en digital markedsstrategi vil være sentralt. Teamet har også ansvar for markedsførings- og konsumøkende tiltak i Norge i samarbeid med sjømatnæringen og dagligvarehandelen.

Teamet består i dag av Line Kjelstrup, Sara Møllebakken, Matias Hana, Ingrid Hansen, Lena Steffensen og Bjørn-Erik Stabell.

Norge

Tidligere har Sjømatrådet hatt en egen Norgesavdeling. Dette arbeidet er nå integrert i Sjømatrådet fagavdelinger. Hovedkontaktpersoner for arbeidet i Norge er:

Markedsføring: Line Kjelstrup
Omdømme: Dag Sørli
Bedriftsinitiativ: Jan-Erik Johnsen
Sjømatkonsum: Kia Johanna Uuskartano

Innsiktsdesk

Sjømatrådet har opprettet en egen innsiktsdesk for å øke servicegraden til sjømatnæringen og bidra til at næringen i større kan nyttiggjøre seg innsikts- og analysedatabasen. Innsiktsteamet vil kunne besvare spørsmål relatert til handel, konsum, markedsadgang, publikasjoner, konferanser og andre sjømatrelaterte henvendelser.

Innsiktsteamet består i dag av Ørjan Olsen, Kia Johanna Uuskartano, Jan Ståle Lauritzen, Monica Sundfær og Ingelill Jacobsen.

Sjømatanalytikere

Tidligere har teamet vært organisert bransjevis. Vi jobber nå med å bygge opp et analyseteam som vil bestå av sjømatanalytikere. Disse vil fremover ha tydeligere spesialfelt innen retail og forbrukeradferd, markedsadgang, nye markeder og etterspørsel. Teamet vil være sparringspartnere på analyser, beslutningsgrunnlag, presentasjoner og bidra til å utarbeide publikasjoner og beslutningsgrunnlag som næringen ønsker.

Vårt analyseteam består i dag av Paul T. Aandahl, Ingrid Kristine Pettersen, Ingrid Dahl Skarstein (fødselspermisjon), Øystein Valanes, Victoria Braathen og Ida Susann Svensson.

Beredskap

Sjømatrådets beredskapsteam skal kontaktes dersom det oppstår hendelser som kan påvirke omdømmet til norsk sjømat eller norsk sjømatnæring i Norge eller i utlandet.

Vår beredskapskontakt for Norge er Dag Sørli. For alle andre markeder kan Anders Nordøy Snellingen eller våre utsendinger kontaktes.

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Teamet har ansvar for kommunikasjonsarbeidet i Norge og globalt. De skal bidra til å gi kunnskap om sjømat og sette sjømaten, sjømatnæringen og sjømatnasjonen Norge på kartet nasjonalt og internasjonalt. Teamet vil også ha fokus på proaktivt omdømmearbeid.

Kommunikasjon- og samfunnskontaktteamet består i dag av Trude Bessesen, Dag Sørli, Martin Skaug, Tove Sleipnes, Børge Grønbech, Anders Nordøy Snellingen og Anette Grøttland Zimowski.

Leder for kostholdsprogrammet Fiskesprell, Kari-Anne Johansen inngår også i dette teamet.

Annen kundeservice

For alle henvendelser angående pålogging til seafood.no, bilder og mediepool, eksportørregister eller annet, kan e-post sendes til service@seafood.no.

Serviceteamet består i dag av Are Sivertsen, Robert Isaksen, Tor Erik Somby, Marianne Aronsen, Åsmund Johannessen, Anette Ydstie Røe og Anna Nordgård Måløy.

Ledergruppen

Ledergruppen består av Renate Larsen, Steinar Øvergaard, Asbjørn Warvik Rørtveit, Janne Log, Kristin Pettersen og Rigmor Abel.

Utekontor

Sjømatrådet er representert med fiskeriutsendinger i 12 markeder. Utover disse gjennomføres det markedsaktiviteter i ytterligere 15 markeder. 

Sentralbordet 77 60 33 33

Sentralbordet kan alltid benyttes dersom du er i tvil om hvem du skal snakke med. Det er bemannet fra kl 08-16 på hverdager. Epost kan sendes til mail@seafood.no.

Relaterte saker: