Norges sjømatråd er sjømatnæringens felles organisasjon for markedsføring og vi opptrer dermed på vegne av andre. Dette fordrer høy integritet, både i organisasjonen som helhet og hos hver enkelt ansatt.

Hovedprinsippene i de etiske retningslinjene våre er at den enkelte ansatte skal sette seg inn i og overholde:

 • Lover og regler som gjelder i landet den ansatte arbeider i
 • Forpliktelser som følger av kontrakter mellom Norges sjømatråd og andre
 • Internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
 • Normer for god oppførsel

Den enkelte ansatte er en stor ressurs for omdømmet til Sjømatrådet og den norske sjømatnæringen. Vi ønsker derfor en opptreden som fremmer:

 • Uavhengighet: Den ansatte må ikke ta i mot gaver eller sette seg i relasjoner som kan påvirke eller tenkes å påvirke den uavhengige vurderingen av hva som er til næringens beste.
 • Respekt: Vi aksepterer ikke trakassering, truende eller nedverdigende atferd fra sine ansatte.
 • Likeverd: Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av kjønn, alder, religion, politisk oppfatning, hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, seksuell legning eller samlivsform.

Selv om vi håndterer eventuelle spørsmål om habilitet ryddig, vil det ikke nødvendigvis oppfattes like tydelig for omverdenen. For å ta vare på troverdigheten eksternt, har vi noen sentrale prinsipper:

 • Bedriften skal ikke gi bidrag av politisk art.
 • Ansatte eller deres ektefeller kan ikke eie aksjer i sjømatbedrifter.
 • Unntak fra disse bestemmelsene kan i særskilte tilfeller gjøres av styret.

Alle medarbeidere og innleid personell plikter å sette seg inn i de retningslinjene som gjelder til enhver tid, og å overholde dem i praksis. Ledere har på sin side ansvaret for at prinsippene blir gjort kjent. Medarbeidere som overtrer retningslinjene, må regne med reaksjoner fra selskapets side.

Sjømatrådet rapporterer til FN

Norges sjømatråd etterlever sentrale prinsipper for en bærekraftig global økonomi, og rapporterer hvert år til FNs generalsekretær. 

Siden FNs Global Compact ble lansert ved tusenårsskiftet har nesten 9000 virksomheter fra flere enn 135 land sluttet seg til initiativet. På denne listen står også Norges sjømatråd. FNs Global Compact er et rammeverk for virksomheters arbeid for en bærekraftig global økonomi.

Ti prinsipper

FNs Global Compact er bygd opp av ti sentrale prinsipper rundt fire viktige verdier. Det er på disse punktene Sjømatrådet og de øvrige virksomhetene som har sluttet seg til initiativet, rapporterer til FNs generalsekretær. Verdiene og prinsippene er:

 • Menneskeretter: Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskeretter, og sikre seg at de ikke medvirker til brudd på disse.
 • Arbeidsstandarder: Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger. Virksomheter skal også sette en stopper for alle former for tvangsarbeid, reelt bringe barnearbeid til opphør og sette en stopper for diskriminering i forhold til ansettelse og yrke.
 • Miljø: Bedrifter skal støtte et føre-var-prinsipp overfor miljøutfordringer, ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet for miljøet og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.
 • Anti-korrupsjon: Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Sjømatrådet har ulike styringsdokumenter, rutiner og engasjement som ivaretar arbeidet innenfor alle disse fire verdiene. For eksempel er det et prinsipp i vårt etiske regelverk om at ansatte i Norges sjømatråd eller våre ektefeller ikke kan eie aksjer i sjømatbedrifter.

Miljøfyrtårn

Som en del av en helhetlig miljøstrategi har vi oppnådd å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en stiftelse som gjennom sin sertifiseringsordning hjelper private og offentlige virksomheter å drive lønnsomt og miljøvennlig. For å oppnå status som Miljøfyrtårn har vi oppfylt stiftelsens generelle krav til virksomheter som søker å bli sertifisert. Dette dreier seg for eksempel om å lære de ansatte om miljøarbeid, innføre rutiner som sikrer lavt energibruk og lage retningslinjer som hindrer unødig reising. I tillegg til slike generelle krav, har vi også innført tiltak som er spesifikke for bransjen. I sum skal disse tiltakene være:

 • Lønnsomme på flere nivå, som bedriftens økonomi, de ansattes helse, nærmiljøet og kloden.
 • Konkrete og målbare, slik at vi kan kontrollere effekten av tiltakene.
 • Relevante, slik at de viktigste miljøaspektene for vår virksomhet er dekket av kravene.
 • Enkle, praktiske og brukervennlige.

Del av miljøstrategi

Sertifiseringen som Miljøfyrtårn er en del av vår miljøstrategi, som skal hjelpe både oss og sjømatnæringen som helhet å drive et miljøarbeid som styrker merkevaren «Norge». I strategien er ett av punktene at vi skal søke om å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er ikke fordi vår virksomhet belaster miljøet betydelig, men fordi sertifiseringen skaper troverdighet i vårt øvrige miljøarbeid samtidig som ordningen gir miljøarbeidet oppmerksomhet hos den enkelte ansatte.

Sparer bedriften og de ansatte

Det er ikke bare miljøet som sparer på at Norges sjømatråd er et Miljøfyrtårn. Tiltakene som er innført for å oppnå tittelen sparer også virksomheten for penger. Det gjelder for eksempel bedre rutiner for oppvarming og strømforbruk. Andre tiltak letter også belastningen på de ansatte, for eksempel ved at reisevirksomheten begrenses og erstattes av videokonferanser så ofte som mulig.

Miljønettverk

Som Miljøfyrtårn er vi også med i et miljønettverk i Tromsø, hvor vårt hovedkontor ligger. Her møtes sertifiserte bedrifter månedlig for å drøfte hva de kan gjøre sammen eller som enkeltbedrifter for å spare nærmiljøet eller det globale miljøet ytterligere.