Krisen i spansk økonomi er over. Spania har alltid hatt et meget godt utvalg i sine skedisker, men vi ser nå en dreining mot mer bekvemmelige produkter. 

HANDEL AV SJØMAT

Det spanske markedet er dominert av fersk omsetning. Om lag 3⁄4 av omsetningen av sjømat i Spania er knyttet til ferske produkter. Verdiveksten var på 2 prosent første halvår 2017, sammenlignet med første halvår 2016. Den primære årsaken til verdiveksten er en sterk prisvekst. Denne var i første halvår på 5 prosent.

Se tallene her - PDF  

Spania er et av de landene i Europa som spiser mest sjømat per innbygger. De er også et av de landene i Europa som bruker mest penger pr husholdning på sjømat. Fra 2016 til 2017 har det likevel vært en klar nedgang i hvor mye de ulike husholdningene har brukt på sjømat. Spanjolene handler sjømat like ofte som før, men de handler mindre hver gang de er i butikken. Dette skyldes delvis at de gruppene som ble hardest rammet av krisen spiser mindre sjømat, men også at sjømaten spises på nye måter som gir mindre volum, f.eks. til forrett fremfor hovedrett. Økt handel av sjømat i supermarkeder har også bidratt til at konsumentene handler mindre volum enn når de handler i de tradisjonelle skediskene.

De spanske husholdningene brukte i gjennomsnitt 3 Euro mindre på sjømat siste 12 måneder (per juli 2017), sammenlignet med året før.

I det spanske markedet har de re største artene hake, reker, torsk og laks kun 39 % markedsandel samlet. Dette er betraktelig lavere enn mange andre av de europeiske markedene og re ek- terer et mangfold av arter og stort sjømatkonsum i Spania.

Fremgang for laks og torsk

Både laks og torsk har tatt markedsandeler i det spanske markedet, og viser en positiv økning i verdi første halvår 2017, sammenlignet med samme periode i or. Verdien av laksen kjøpt til hjemmekonsum er opp med 10 prosent første halvår, mens torsken øker sin verdi med 9 prosent.

Årsaken til verdiveksten for laks er i hovedsak at spanjolene i stor grad har fortsatt å kjøpe laks til tross for sterk prisøkning i 2017. Dette kompenserer og overgår nedgangen i kjøpt volum.

Det har vært en nedgang i antall husholdninger som har handlet laks. Hovedårsaken til nedgang i volum skyldes likevel i større grad at husholdningene har handlet mindre hver gang de har handlet – samt at de også handlet laks sjeldnere enn tidligere. Samtidig har de som handler laks i gjennomsnitt brukt om lag 1,5 euro mer på laks i 2017 sammenlignet med 2016. Her skiller laksen seg fra den tidligere nevnte reduksjonen for annen sjømat i Spania (sjømat totalt). Dette er også et skille i forhold til utviklingen i de este andre europeiske land.

Torsken har det siste halvåret styrket sin posisjon, og det er spesielt innen fersk og fryst vi nner fremgangen. Verdistigningen kommer som følge av at både pris og volum har økt. 

Spanske konsumenter har handlet fersk torsk og fersk filet, til tross for økte priser på disse produktkategoriene. En viktig årsak til dette er økt fokus på og markedsføring av torsk i spanske super- og hypermarkeder.

For fersk torske let har mye av veksten kommet fra omsetning via skedisk, men det har også vært en kraftig økning i husholdninger som har handlet ferdigpakket torske let i super- og hypermarkedene. Den samme økningen ser vi også i antall husholdninger som handler fryst torsk.

Etter en periode med svekket økonomi og redusert vareutvalg i butikkene, ser en nå at styrket økonomisk utvikling bidrar til et ønske om økt bredde i vareutvalget.
I denne utviklingen er ferske produkter etterspurt. Dette gjelder også fersk torsk. Totalt sett har de husholdningene som har kjøpt torsk (om lag 3 av 4 husholdninger) økt sitt forbruk av torsk med 2,6 euro i 2017 sammenlignet med 2016. 

UTVIKLING I DETALJHANDELEN

Det spanske markedet er mer diversi sert enn mange andre europeiske dagligvaremarkeder. Dette vises bl.a. ved at de 5 største kjedene (Mercadona, Eroski, Carrefour, Dia og Auchan) kun utgjør 45,3 prosent av markedet. Disse har samlet økt sin markedsandel med 0,7 prosent i løpet av det siste året. Veksten er drevet av Carrefour og Mercadona, mens de andre tre har gått noe tilbake.

Når det kommer til omsetning av sjømat er markedsbildet noe annerledes. Den største sjømataktøren Mercadona står alene for hele 26 prosent av sjømatmarkedet i Spania. Mercadona har større sjømatomsetning enn de neste 4 store aktørene (Eroski, Carrefour, Dia og Auchan) til sammen. 

Mercadona bygger sin strategi på lavpris, nasjonal dekning, lave kostnader, og stor andel egne merker, og det virker som om dette har hatt stor resonans hos husholdningene. Første halvår 2017 hadde hele 79 prosent av de spanske husholdningene handlet sjømat minst en gang hos Mercadona.

Disse konsumentene handlet i snitt sjømat for 143 Euro i løpet av 12 måneder. Dette er helt i toppen i spansk sammenheng, og betyr at en tredel av husholdningenes innkjøp i verdi gjøres hos Mercadona. 

Til tross for at Spania er et «ferskmarked», er det spesielt innen fryst kategorien Mercadona har suksess. De selger relativt mindre i fersk-kategorien enn markedet generelt. Dette kan skyldes at de har satset på ferdigpakkede produkter, fremfor de tradisjonelle skediskene.

Ut over en sterk positiv utvikling hos Mercadona ser vi også at lavpriskjedene med Lidl i spissen tar markedsandeler fra andre typer butikker som hyper- og supermarked. Lavpriskjedenes vekst kommer i hovedsakelig fra et økt fokus på fersk-kategorien. Dette er i tråd med utviklingen vi også ser i mange andre europeiske land – hvor lavpris ønsker å tiltrekke seg mer attraktive kundegrupper bl.a. gjennom økt fokus på ferske produkter.