Portugisiske husholdninger har fått bedre økonomi.
Da prioriterer de å kjøpe mer klippfisk fra Norge. 

Handel av sjømat

Torsk utgjorde hele 31 prosent av sjømatkonsumet i Portugal første halvår 2017. Portugal er derfor ved siden av Storbritannia Norges viktigste torskemarked. Av torsken utgjør klippfisk 85 prosent av verdien.

Se tallene her - PDF

Mengden klippfisk som spises hjemme i Portugal har variert noe de siste 5 årene, men er over tid relativ stabilt både i verdi og volum. Torsk totalt har siste halvår hatt en prisøkning på 4 prosent og et fall i volum på 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette bidrar til et verdifall på 1 prosent.

Klippfisk veksler mellom 4. og 5. plass på topplisten over av de produktene portugiserne spiser mest av. Portugiserne kjøper gjerne hel klippfisk og kutter denne opp i serveringsstykker i butikken. Fryst ferdig utvannet klippfisk i porsjonsstykker kom for noen år siden inn i markedet.

Denne kategorien hadde en verdivekst på 4 prosent og volumvekst på 1 prosent første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor, og har de siste årene stabilisert seg med en markedsandel på rundt 6-7 eller 10 prosent, målt i volum.

Etter klippfisk av torsk, så er hake neste foretrukne art i Portugal, med en total verdiandel av konsumet på 11 prosent. Hake har hatt en verdivekst i perioden på 4 prosent, og et stabilt volum. Laksen utgjør 5 prosent av den samlede salgsverdien, og er med et volumfall på hele 24 prosent periodens store taper. Dette skyldes i all hovedsak en prisvekst på 22 prosent. I alt er verdien av laks ned 8 prosent sammenlignet med første halvår 2016.

Seabream, som har en verdiandel på 4 prosent i det portugisiske markedet, ser ut til å være periodens store vinner, med vekst i både verdi og volum (15 prosent og 11 prosent). Dette til tross; det totale sjømatkonsumet i Portugal målt i volum er ned 6 prosent i første halvår. Totalverdien av hele sjømatkategorien er likevel stabil.

Klippfisk

De to mediumstørrelsene Cresido og Graudo utgjør tilsammen om lag 70 prosent av konsumet (henholdsvis 34 og 37 prosent). Cresidoen har hatt en stabil utvikling, og er på samme nivå som fjoråret, mens graudoen har falt med hele 18 prosent.

Den største klippfisken, Especial, har tradisjonelt vært best betalt i Portugal. I 2017 har det portugisiske markedet hatt økt tilgang på stor klippfisk, noe som sannsynligvis er årsaken til prisfallet for denne kategorien. Prisforskjellen mellom Graudo og Especial har vært langt lavere første halvår 2017, enn i samme periode i 2016. Dette har ført til økt omsetning og en verdivekst for Especial på hele 52 prosent. Også Corrente har hatt en verdivekst på 20 prosent. Også her er årsaken et betydelig prisfall i 2017 og dermed økte volumer.

Laks

Det portugisiske markedet var i 2016 preget av gunstige langtidskontrakter på import av norsk laks. Dette bidro til å holde lakseprisene kunstig lave gjennom 2016. I første halvår 2017 har prisen for norsk laks i Portugal steget betydelig. Dette har bidratt til at en rekke konsumenter har sittet på gjerdet i påvente av at prisutviklingen skal snu. Markedet ser nå ut til å venne seg til en høyere laksepris. Dette kan være positivt for laksekonsumet i Portugal fremover.

Den høye prisen på laks har medført at det over tid har vært et fallende konsum av laks i Portugal. Med en pris for fersk laks på opp mot 20 euro per kg, har volumene siste 12 måneder stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Siste halvår 2016 og første halvår 2017 er relativ lik i volum og verdi, men om vi sammenligner med første halvår 2016 ser vi et betydelig fall i fersk konsumet på 29 prosent. Verdifallet er på 13 prosent. 

Portugiserne handler mye sjømat fersk i de tradisjonelle fiskediskene. Nye produkter, som den fryste lakselenken, oppleves som enkel for forbrukerne. En liten økning
i konsumet av fryst naturell laks har bidratt til en verdiøkning for denne kategorien på 4 prosent siste halvår.

UTVIKLING I DETALJHANDELEN

Portugal preges av 2 store dagligvarekjeder som tilsammen har en markedsandel innen sjømat på om lag 70 prosent. Continente har en verdiandel på 34 prosent av sjømat totalt, mens Pingo Doce har 32 prosent verdiandel.

Pingo Doce er en nærbutikk-kjede med butikker nær kundene og høy kundelojalitet. Continente har større butikker som det er enkelt å nå for kunder som kjører bil. Økt kundemobilitet gjør Continente mer sårbar for konkurrerende tilbud enn Pingo Doce.

Innen klippfisk har Pingo Doce det laveste fallet av disse to i den tradisjonelle kategorien. Pingo Doce ser også ut til å få en høyere gjennomsnittspris på sine klippfiskprodukter. Continente ser imidlertid ut til å ha gjort det betydelig bedre på fryste ferdigutvannede produkter, og har her økt sin verdiandel med hele 27 prosent.