Polen er det største eksport- markedet for norsk laks. Høye laksepriser og betydelige volumreduksjoner bidro til et verdifall på 24 prosent første halvår. Polen er med det ett av landene som har størst prosentvis nedgang i verdi på laks i Europa.

HANDEL AV SJØMAT

Den høye lakseprisen har ført til en kraftig nedgang i laksesalget i butikk første halvår 2017. Salgsvolumene for alle produktkategoriene av laks er samlet ned 32 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgang i solgt volum kompenseres noe av en sterk prisøkning, men samlet verdi for laks er likevel ned 24 prosent første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Prisen på laks totalt ut av butikk var i snitt 37,86 Euro per kg i første halvår 2017. Dette er 11 prosent høyere enn samme periode i fjor. Størst verdinedgang har naturell fersk med hele 34 prosent reduksjon. For bearbeidet fryst og hermetisert laks er verdireduksjonen på henholdsvis 23 og 27 prosent, mens røkt laks går tilbake med 28 prosent i verdi.

Se tallene her - PDF

For sild er bildet annerledes. Nye produkter, understøttet av aktiv markedsføring, har bidratt til at prisene er opp med 7 prosent, mens salgsvolumet er omtrent det samme som i fjor. Listner har satset tungt på produktutvikling og kampanjer på nye produkter av sild, noe som er medvirkende til at silda har økt sin markedsandel i sjømatkategorien med 26 prosent. Snittprisen for sild første halvår 2017 er nesten en tredel av prisen på laks, og selv om de ikke er direkte konkurrerende produkter, kan dette ha betydning. Spesielt positivt er det også at aldersgruppen opp til 49 år oppgir at de spiser sild oftere, og det er rekruttering av nye konsumenter av sild.

Nedgang på fersk naturell

Nedgang i salget av fersk er drevet av nedgangen for naturelle produkter av laks og torsk. Utviklingen vi har sett i flere europeiske land med dreining fra fiskedisk til bearbeidede ferske produkter er nå også gjeldende i Polen. Dette har bidratt til en verdiøkning for ferske ferdigpakkede produkter av laks på 20 prosent og en volumøkning på 6 prosent. I dette segmentet ser vi også økning i salget av sild, men her er veksten i hovedsak prisdrevet. De ferske bearbeidede produktene tar også markedsandeler fra røkte produkter, og vi ser en nedgang i røkte produkter av både laks og sild.

Stabil utvikling i verdien av fryste naturelle produkter

Verdien for naturell fryst laks går som nevnt betydelig tilbake (17 prosent), men ikke like kraftig som for naturell fersk (34 prosent). Den totale utviklingen i fryst-kategorien er imidlertid stabil da vi har en økning i salget av fryst naturell torsk som har bidratt til en volumøkning på 20 prosent første halvår 2017.

UTVIKLING I DETALJHANDELEND

De 5 største kjedene i Polen omsatte 44 prosent av all sjømat i første halvår 2017. Av de fem største hadde Biedronca, Auchan, Lidl og Kaufland en positiv verdiutvikling, mens Tesco opplevde en reduksjon i totalverdien for sjømatsalget på 18 prosent.

En av hovedårsaken til tilbakegangen hos Tesco er den betydelige reduksjonen i verdien av sild, men også for andre viktige artene som makrell, laks og torsk. Den absolutt største kjeden er Biedronka med en markedsandel på 23 prosent og en samlet vekst på 5 prosent for sjømat. Dette skyldes verdiøkning for både sild, makrell, torsk og lyr, mens laks har den samme tilbakegangen som i de andre kjedene. Biedronka er en ren polsk kjede med en klar strategi på ekspansjon, og viser særlig en økning innenfor fryst-segmentet. Ellers er det verdt å merke seg at Lidl tar markedsandeler på sjømat også i Polen (som i store deler av Europa). Kjeden viser spesielt en økning i bearbeidede produkter, både ferske og frosne. Lidl ligger stort sett under konkurrentene i pris på disse produktgruppene, samtidig som de investerer mye i oppgradering av sine butikker i Polen.