Den høye lakseprisen bremser laksesalget i Nederland, mens torskesalget øker til tross for stigende priser. Nå velger nederlenderne fersk foran  fryst når de handler sjømat.

HANDEL AV SJØMAT

Verdien av sjømat som spises hjemme i husholdningene gikk marginalt tilbake (1 prosent) i første halvdel av 2017, sammenlignet med samme periode i 2016. Den reduserte verdien skyldes volumnedgang, mens prisen for sjømat i snitt har økt med 5 prosent i samme periode.

Se tallene her - PDF

Kostnaden per kjøp av sjømat for den vanlige nederlender har vært uendret, sammenlignet med foregående periode, mens volum per kjøper er redusert. Kundene generelt har altså betalt en høyere pris for mindre volum sjømat.

Nederlandske konsumenter spiser mye bearbeidet sjømat og disse produkter utgjør en stor andel av markedet. Med bearbeidede produkter menes produkter som panert, fiskekaker, fiskepinner, burgere, ferdigretter etc. Totalt står bearbeidede produkter for 61 prosent av total verdi for sjømat omsatt i første halvår 2017 (fersk, fryst og hermetisert, ikke inkludert røkt). I samme periode har det vært en tendens til at de ferske bearbeidede produktene har økt til fordel for fryste og hermetiserte produkter.

Bearbeidede produkter

Av bearbeidet sjømat selges om lag 30 prosent som fersk. De absolutt største produktet innenfor kategorien er fersk Matjes sild, men dette salget har gått noe tilbake første halvår 2017. På tross av lavere priser for silda, har det også gått mindre volum sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene på bearbeidet fersk laks har steget med 30 prosent første halvår 2017 sammenlignet med samme periode i fjor, hvor ferdigpakket laks i disk har hatt den største prisøkningen. Som følge av dette handler konsumentene mindre laks per handletur. Dette har resultert i en negativ volumutvikling, men den høye prisen gjør at omsetningsverdien øker til tross for nedgangen i volum. Torsken har på sin side opplevd en økning i volum. Volum-økningen er drevet frem av nye kjøpere, og i motsetning til laksen har torsken ikke opplevd prisøkning.

Den samlede salgsverdien av bearbeidet fersk sjømat i Nederland til hjemmekonsum var på nesten 82,5 millioner EUR første halvår. Dette er en økning med 4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Fersk vokser på bekostning av fryst

Fersk bearbeidet sjømat har tatt både volum og verdiandeler fra fryst bearbeidet. Fremdeles selges det mere fryste produkter enn ferske i volum, men ettersom de er lavere priset er verdien nå høyere for de ferske produktene. Volumen på fryste produkter er også fallende, og selv om noe av dette kompenseres gjennom økte priser og økt salg av ferske produkter, kompenseres ikke hele fallet. Vi ser derfor samlet en liten nedgang i totalverdien for omsatt sjømat til hjemmekonsum i Nederland.

Naturell sjømat

Naturell sjømat (sjømat som ikke er bearbeidet) står for 21 prosent av salgsverdien i Nederland. Naturell laks står for over 40 prosent av produktene i denne kategorien, og har derfor stor innflytelse på verdien til kategorien. Prisen på naturell fersk laks er 19 prosent høyere i første halvår 2017, sammenlignet med første halvår 2016. Til tross for en kjøpesterk befolkning kan det se ut til at en snittpris for fersk laks på over 20 EUR/kg er utfordrende for den jevne nederlender.

På grunn av denne prisøkningen er mengden laks kjøpt per handletur redusert. I tillegg er antall handleturer redusert, noe som bidrar til en volumnedgang på 23 prosent. Den høye prisen er ikke nok til å kompensere for fallet i volum, noe som har resultert i et verdifall for naturell laks siste halvår på 8 prosent.

Naturell fersk torsk hadde en prisøkning på 5 prosent, mens prisøkningen for naturell fersk pangasius var noe lavere (2 prosent). Til tross for en høyere pris har volumet økt for begge arter. Også torsk og pangasius opplever en nedgang i mengde som blir kjøpt, men frekvensen er økende, hvilket bidrar positivt på volum for begge arter.

Røkt

Produktkategorien med den høyeste prisstigningen er røkt. Her steg prisene 14 prosent i første halvår. Volumet går tilbake med 16 prosent, og verdien er totalt ned 4 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Røkt laks utgjør 70 prosent av røkt kategorien, og har derfor stor innvirkning på verdien av kategorien som helhet. Hele 32 prosent høyere pris for røkt laks har gjort at noen konsumenter har sluttet å kjøpe røkt laks, mens andre har valgt å kjøpe produktet sjeldnere enn tidligere. Dette er hovedårsaken til at salgsvolumet av røkt laks går tilbake med 27 prosent.

UTVIKLING I DETALJHANDELEN

Retail i Nederland domineres av supermarkeder. I tillegg er lavpriskjedene Lidl og Aldi til stede i markedet og særlig Lidl har tatt markedsandeler siste år. For sjømat totalt sett er de tre største aktørene Albert Hejn, SuperUnie og Lidl.

Albert Heijn har økt sine markedsandeler av sjømat, det samme gjelder Lidl, som presterer bedre enn Aldi innenfor lavprissegmentet.

Innenfor bearbeidede-ferske produkter er det Albert Heijn som har størst markedsandel. De har økt sin markedsandel de siste 2 årene, sammen med SuperUnie som er nest størst på bearbeidet-fersk i Nederland. Lidl ligger på 3. plass, og har stabil andel. Aldi har tapt andeler i dette segmentet.

Innenfor fryst-bearbeidet sjømat er det SuperUnie som er størst, etterfulgt av Albert Heijn. Begge har økt sin markedsandel det siste året. I dette segmentet ligger Lidl og Aldi ganske likt. Mens Aldi har vært stabilt, har Lidl tapt markedsandeler i fryst-bearbeidet kategorien. Dette kan ha en sammenheng med at Lidl øker sin andel sterkt i naturell kategorien.

Albert Heijn er desidert størst i fersk-naturell kategorien, men taper markedsandeler. Det samme gjelder SuperUnie. Lidl på sin side øker sterkt i denne kategorien, mens Aldi, som den andre lavpriskjeden, nesten ikke er til stede innenfor fersk-naturell kategorien.