Økende sjømatpriser fører til at franskmenn søker seg til andre og rimeligere alternativer enn favoritten laks. Det er likevel optimisme å spore; verdien for laks ut av butikk har falt kun 1 prosent siste halvår, mens salget av sushi og ferdigretter av laks er økende. 

HANDEL AV SJØMAT

Verdien av sjømatkonsumet i det franske markedet har styrket seg med 3 prosent første halvår 2017, sammenlignet med samme periode i 2016. Veksten skyldes en prisøkning på sjømat generelt, og spesielt av ferske sjømatprodukter. Prisen for naturell fersk laks steg med 18 prosent første halvår 2017, sammenlignet med samme periode i 2016.

Prisveksten for sjømat i Frankrike var på 2 prosent i første halvår. Dette er 0,8 prosent høyere enn den samlede prisveksten for andre matvarer, en utvikling som har vedvart siden slutten av 2015. 

Laks er den viktigste enkeltarten i det franske markedet og den mest foretrukne fisken i fransk dagligvarehandel. Laks utgjør alene 17 prosent av sjømatomsetningen. Til tross for høye laksepriser og en dreining mot rimeligere produktkategorier, har verdien av laksesalget kun gått tilbake med 1 prosent første halvår 2017, sammenlignet med samme periode året før. Prisøkningen op laks kan være med å tjene omdømmet på oppdrettslaks etter mediestormene samt anklagelser mot oppdrettsnæringen at laksen er billig og dårlig.

Se tallene her - PDF

Velger torsk foran laks

Den jevnt økende prisen på sjømat over flere år – og særlig på favoritten laks – har fått flere konsekvenser i det franske markedet. Forbrukerne velger i økende grad rimeligere alternativer, som for eksempel lokal ørret. Tilbakemeldinger fra handelen tyder også på at forbrukerne gjerne går fra laks til torsk - dette pga. at torsk for tiden oppfattes som bedre verdi for pengene enn laks. 

Det ser ut som prisnivået har fått mange til å redusere forbruket av laks, samt at de varierer innkjøpene etter hva som finnes i fryskedisken eller er på tilbud. Salgsvolumet av naturell fersk laks gikk tilbake med 12 prosent i første halvår, mens reduksjonen for naturell fryst og bearbeidet fryst var på henholdsvis 24 og 16 prosent. Bearbeidet fersk laks hadde en volumøkning på 6 prosent og en verdi- økning på hele 11 prosent. Dette skyldes en forholdsvis kraftig økning i salget av sushi og ferdigretter, noe som bidrar til å begrense nedgangen for hele laksekategorien. 

Volumet av bearbeidet fersk torsk økte med 16 prosent første halvår og resulterte i en verdiøkning på 15 prosent i samme periode i fjor. Som for laksen, er det en økning i salget av ferdigretter som er den største driveren. For naturell fryst torsk var volumøkningen 12 prosent, mens verdien økte med 14 prosent. Totalt sett har torsken hatt en økning i verdi på 4 prosent. Samlet sett har prisen vært den samme som i samme periode i 2016, det vil si at hele verdiøkningen kan tilskrives en økning i solgt volum. 

Rimeligere produkter

Husholdningene har som nevnt håndtert den økende prisveksten ved å handle rimeligere sjømatprodukter når de er i butikken. Enkelte velger andre og rimeligere arter enn de normalt handler. Andre velger rimeligere produkter innenfor samme art. I hovedsak ser vi ingen store endringer i mengden sjømat de franske husholdningene handler, men fremgangen til bl.a. Lidl tyder på at flere velger å handle i rimeligere butikker. 


Vekst for økologisk

Økologisk mat («bio») opplever sterk vekst i Frankrike. Omsetningen til hjemmekonsum utgjør hele 6,7 mrd euro, nær en sjudobling siden 1999. Fra å være en nisje har økologisk mat nå blitt allemannseie, blant annet på grunn av at dagligvarekjedene har lansert svært mange rimelige, økologiske produkter blant egne merkevarer. Dagligvarekjedene har nå 45 prosent markedsandel innen økologisk, men den sterkeste veksten (+24 prosent fra 2015 til 2016) finner vi i de dagligvarekjedene som selger utelukkende økologisk mat. Økologisk sjømat står for 7 prosent av omsetningen av økologisk mat i Frankrike. 

 

UTVIKLING I DETALJHANDELEN

De fire største kjedene i Frankrike omsetter om lag 57 prosent av sjømatverdien i landet. Deres markedsandel har hatt en svakt positiv utvikling siste 2 årene. I hovedsak er økningen drevet av Intermarché og i noen grad av Leclerc. Carrefour er den største av de franske kjedene på sjømat. De har svekket sin posisjon som følge av at de har tapt andeler i fryst kategorien, som de ikke har klart å kompensere for innen fersk sjømat. Bak tallene ser vi at færre husholdninger har handlet fryste produkter hos Carrefour, samt at de som har handlet har handlet sjømat sjeldnere.

Intermarché

Intermarché har som strategi å være markedsledende innen sjømat. De har eierandeler i den franske ske åten, og har økt sine markedsandeler de siste årene. Den positive utviklingen har kommet innenfor de fleste produktkategoriene, dvs. både ferske og fryste produkter, og den har fortsatt det siste halvåret. Dette skyldes at de over tid har klart å ta markedsandeler for store arter som laks og torsk, men at de også styrker seg i mindre og mer nisjepregede arter som fiskes av egen åte, slik som seabass.

Lavpriskjeder styrkes

Den største endringen i det franske sjømatmarkedet er at lavpriskjedene styrker sin posisjon. De har fremdeles en relativt liten markedsandel sammenlignet med andre europeiske land, men den er økende. Lidl er driver for utviklingen, og har økt sin markedsandel på sjømat totalt med 15 prosent. Forklaringen på dette finner vi i fersk-segmentet. Her har kjeden tatt store markedsandeler, til tross for prisøkning til kundene i samme periode. Snittprisen de siste seks månedene forklarer likevel mye av utviklingen. Lidl er i snitt nest billigst på fersk sjømat i første halvår 2017.

Ser vi bak tallene, er det flere grunner til at Lidl tar markedsandeler. For sjømat totalt har de en kraftig økning i penetrasjon, det er altså slik at en stadig større andel av den franske befolkningen handler sjømat på Lidl. Kundene til Lidl handler også sjømat oftere enn før, og de handler mer hver gang. Samme tendens ser vi også for laks som enkeltart, men her drives økningen av at flere handler laksen sin på Lidl. Det er ikke en like stor økning i frekvens, noe som en kan anta henger sammen med prisveksten.

Netthandel

Om lag hver 6. husstand i Frankrike (16,8 prosent) har handlet sjømat via internett det siste året. For to år siden var denne andelen 13,8 prosent. Handlekulturen på nettet ser ut til å ha etablert seg, men dette utgjør foreløpig kun 2,5 prosent i det franske markedet. Det er hovedsakelig fryst sjømat som omsettes online. Konsumentene er nemlig skeptiske til kvalitet og ferskhet på sjømat som kjøpes på internett, og i tillegg har kjedene manglende systemer for håndtering av variabel vekt. Dette gjør netthandel til en utfordrende kanal for sjømat.