Varemerket ”NORGE – Norsk Sjømat” er et fellesmerke for norske sjømatprodukter. Eier og registrert rettighetshaver til varemerket er Norges sjømatråd AS ("Sjømatrådet"), som også regulerer bruken av og fastsetter de spesifikke og særskilte vilkår og krav som regulerer andres adgang til bruk av varemerket.

Sjømatrådet bruker varemerket i sin virksomhet både i Norge og internasjonalt, både på egenhånd, i samarbeid med aktører i sjømatnæringen samt at Sjømatrådet lisensierer ut rett til å bruke varemerket.

1.    Produkter som kan merkes med «NORGE – Norsk Sjømat»

Varemerket kan kun påføres produkter av «Norsk Sjømat» som:

 • Er mat til mennesker som klassifiseres under tolltariffens kapittel 3, med unntak av mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde (tolltariffens posisjon 03.05.1000) eller kapittel 16, posisjon 16.04 og/eller 16.05, i norsk tolltariff.
 • Og som ikke inneholder annen sjømat enn «Norsk Sjømat».

«Norsk Sjømat» er definert som:

 • Fisk og fiskevarer som angitt i Fiskeeksportloven av 27. april 1990 nr. 9 § 1.
 • Og som er naturlig forekommende i norsk farvann.
  • Og som er fanget eller oppdrettet i overensstemmelse med norsk fiskeriforvaltning og havbruksforvaltning, samt ferskvannsfisk fanget eller oppdrettet i Norge.
  • Og som er brakt i land i Norge.

2.    Hvem får adgang til å bruke varemerket ”NORGE – Norsk Sjømat”?

 • Fartøy registrert i Fiskeridirektørens register over merkepliktige norske fiskefarkoster, under bruk i ervervsmessig fiske ved norskekysten og i nordlige farvann.
 • Virksomheter som driver lovlig norsk havbruksvirksomhet, dvs. aktører som innehar akvakulturtillatelse og som er innført i akvakulturregisteret etter akvakulturloven av 17. juni 2005 nr. 79.
 • Norske tilvirkningsanlegg som er godkjent av Fiskeridirektøren i henhold til kvalitetsregelverket.
 • Bedrifter godkjent av Mattilsynet og som kun driver grossistvirksomhet.
 • Norske næringsorganisasjoner innen fiskeri- og havbruksnæringen som representerer aktørene nevnt ovenfor kan bruke varemerket for å profilere sin virksomhet. Sjømatrådet definerer hva som skal kunne regnes som en næringsorganisasjon i denne sammenheng.
 • Registrerte eksportører av Norsk Sjømat.

3.    Tillatelse til bruk av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat" basert på inngåelse av særskilt lisensavtale med Sjømatrådet

 • Norske og utenlandske bedrifter med produksjon og videreforedling av Norsk Sjømat utenfor Norges grenser kan, på særskilte vilkår, få en lisens som gir rett til å bruke varemerket på Norsk Sjømat. Mer informasjon om hvem som kan få lisens, og hvordan man kan få rettigheter til å bruke varemerket finnes her.

4.    Bruksområder, særskilte krav og vilkår for bruk av varemerket

 • Varemerket kan brukes til å markedsføre/profilere norske sjømatprodukter gjennom plassering på f. eks. emballasje (både produkt- og ytteremballasje), markedsføringsmateriell og elektroniske medier.
 • Næringsorganisasjonene kan bruke varemerket ”NORGE - Norsk Sjømat” i sitt profileringsarbeid, under forutsetning av at Sjømatrådet ikke kan oppfattes som avsender av det budskapet organisasjonen formidler.
 • Varemerket skal kun brukes sammen med eget produktnavn, firmanavn og/eller varemerke/logo. Merket "NORGE - Norsk Sjømat" skal fremkomme som et tilleggsmerke til den lovbestemte merkingen av næringsmidler og eget varemerke/logo. Det forutsettes derfor at ”NORGE – Norsk Sjømat”-merket ikke dominerer merkingen og at eget varemerke/logo ikke er utformet slik at det kan forveksles med varemerket "NORGE - Norsk Sjømat".
 • Kategoribetegnelse/begrep skal være tydelig på produkt/pakning (”Norsk Laks” eller tilsvarende).
 • Bruken av varemerket skal være ensartet og i henhold til disse retningslinjer.
 • Brukeren aksepterer at Sjømatrådet er eier og rettmessig innehaver av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat", og at brukeren ikke oppnår noe eierskap til eller rett til å bruke merket utover det som følger av disse retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat", og
 • Brukeren anses for å ha akseptert de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår for bruk av varemerket "NORGE - Norsk sjømat" umiddelbart i det varemerket tas i bruk. 

5.    Kontroll med bruk av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat"

 • Den enkelte bruker må selv føre kontroll med at;

(i)   deres produkter hvor varemerket "NORGE - Norsk sjømat" påføres, regnes som "Norsk Sjømat" i henhold til disse retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket, og

(ii)   at man ellers innehar de nødvendige tillatelser, vilkår og konsesjoner fra myndigheter som måtte kreves for egen virksomhet.

 • Den enkelte bruker plikter å etablere et system for sporbarhet for samtlige produkter som merkes med varemerket "NORGE - Norsk Sjømat". Ethvert produkt som selges og merkes med varemerket må merkes slik at det kan spores tilbake gjennom produksjonen og tilbake til norsk råvareleveranse slik at kravet om bruk av merket på kun "Norsk Sjømat" kan dokumenteres. All råvare-input må registreres med hensiktsmessig ID, f.eks. fangstsertifikat, med tilstrekkelige detaljer til å kunne spore leveransen tilbake til norsk leverandør. Det må foretas identifisering (unik der nødvendig) av all endring av produktet gjennom den interne produksjon i bedriften. I tillegg må det være separat produksjon av norske og ikke-norske produkter. Bedriften må også kunne dokumentere at ansatte har fått opplæring i sporbarhet og merking av Norsk Sjømat.
  • Sjømatrådet eller 3. part utpekt av Sjømatrådet har rett til å foreta stikkprøvekontroller for å sikre at all varemerkebruk er i henhold til de krav og retningslinjer som til enhver tid er oppstilt av Sjømatrådet.
  • Sjømatrådet skal i alle tilfeller varsles og få tilsendt eksemplarer med bruken av varemerket på produkt/pakning og materiell før iverksetting av slik bruk.

6.    Følger av uberettiget eller ureglementert bruk av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat"

 • Produkter markedsført under varemerket «NORGE – Norsk Sjømat» i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår skal, dersom Sjømatrådet krever det, umiddelbart trekkes tilbake fra markedet. Brukeres som har tatt varemerket i bruk og påført varemerket på produkt(ene) vil regnes som ansvarlig, og vil være den som er ansvarlig for å dekke alle kostnader og tap som påløper i forbindelse med tilbaketrekkingen.
 • Sjømatrådet kan når som helst trekke tilbake adgangen til å bruke varemerket "NORGE - Norsk Sjømat" dersom brukeren;

i)   anvender seg av urimelig, herunder villedende, handelspraksis,

ii)   anvender varemerket i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår på en slik måte at det enten er villedende markedsføring og/eller det undergraver Sjømatrådets og/eller varemerkets posisjon og anseelse i markedet, hos forbruker og/eller hos myndigheter, og/eller

(iii)    brukeren tidligere har mottatt advarsel om at bruk av varemerket er i strid med retningslinjene og vilkårene, og en ny hendelse hvor varemerket er brukt i strid med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og vilkår konstateres.

 • Dersom varemerket blir brukt på en måte som anses å stride mot pkt (i) - (iii) over, bortfaller retten til enhver videre bruk av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat". Produkter med varemerket påført skal, med mindre annet eksplisitt tillates av Sjømatrådet, umiddelbart tilbakekalles.
 • Sjømatrådet kan for øvrig gjøre rett på og kreve de sanksjoner som norsk lovgivning til enhver tid hjemler, herunder især, men ikke begrenset til, de sanksjoner og krav som er angitt i varemerkeloven av 26. mars 2010 nr. 8 og/eller som markedsføringsloven av 9. januar 2009 nr. 2 gir hjemmel for.

7. Varighet

 • Sjømatrådet kan når som helst endre disse retningslinjene og vilkårene for bruk av varemerket "NORGE - Norsk Sjømat", forutsatt at det gis en rimelig frist for etterlevelse av reviderte retningslinjer og bestemmelser.
 • Endringer kunngjøres på www.seafood.no.